Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta KLINIČKA PSIHODIJAGNOSTIKA 2
Kratica predmeta PSD36 Šifra predmeta 223456
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anamarija Bogović
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail anamarija.bogovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ana Despotović
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail ana.rendulic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jelena Zadro
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail jzadro@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje vještina potrebnih za provedbu psihologijskog testiranja.

Sadržaj predmeta: Psihologijski testovi i njihove karakteristike. Procjenjivanje i mjerenje u kliničkoj psihologiji. Ciljevi procjene. Prikupljanje podataka i priprema za testiranje. Testovi za procjenu kognitivnih sposobnosti.  Testovi intelektualnog funkcioniranja. Testovi za ispitivanje pamćenja. Testovi za ispitivanje vizuoperceptivnih, vizuospacijalnih i vizuokonstruktivnih funkcija. Objektivni testovi ličnosti. Projektivni testovi. Pisanje psihologijskog nalaza (forma, sadržaj, osnovni elementi). Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza kod različitih poremećaja. Ograničenja u interpretaciji testovnih rezultata. Testiranje u selekcijskoj situaciji. Etika psihologijskog testiranja. Organizacijski aspekti psihodijagnostičkih sredstava.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Usporediti različite psihologijske instrumente. Odabrati psihologijske instrumente ovisno o cilju procjene. Analizirati dobivene rezultate. Napisati psihologijski nalaz. Voditi psihologijsko testiranje. Integrirati etičke principe u proces psihodijagnostike.
Literatura
Obvezna
 • Galić, S. (2002). Neuropsihologijska procjena. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Nietzel, M. T., Bernstein, D. A. i Milich, R. (2002). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Predavanja
 • Bogović Dijaković, A i Gelo, J. i sur. (2021). Iz prakse kliničkog psihologa. Jastrebarsko: Naklada Slap; Zagreb: KBCSM
Dopunska
 • Jackson, C. (2003). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Matešić, K. (2010). Psihodijagnostička sredstva. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, provjere znanja)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnost
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
Domaće zadaće  – 20%
kolokvij – 50%
2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Domaća zadaća 0.24 20
Kolokvij-međuispit 0.6 50
Ukupno tijekom nastave 1.64 70
Završni ispit 0.36 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 10. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Procjenjivanje i mjerenje u kliničkoj psihologiji
3. Objektivni testovi ličnosti - MMPI-2
4. Objektivni testovi ličnosti - PAI
5. Objektivni testovi ličnosti - ostali
6. Objektivni testovi ličnosti - ostali
7. Projektivne tehnike
8. Psihologijska procjena djece
9. Psihologijska procjena djece
10. Kolokvij
11. Psihologijski nalaz
12. Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza – primjer iz kliničke prakse
13. Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza – primjer iz kliničke prakse
14. Psihologijsko testiranje i pisanje nalaza – primjer iz kliničke prakse
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Kolokvij
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
15. Završno predavanje