Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 2.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta STRUČNA PRAKSA - OBVEZNI PREDMET
Kratica predmeta PSD37 Šifra predmeta  226558
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 40
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ljiljana Pačić-Turk
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ljpturk@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 604
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Brekalo
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail maja.andelinovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj stručne prakse je praktično osposobljavanje studenta za uspješan profesionalni rad kroz promatranje rada mentora i osobno iskustvo samostalnog rada, pod nadzorom mentora, povezivanje teorijskih znanja iz relevantnih predmeta iz studijskog programa s konkretnim primjerima stručne prakse, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Klasificirati mjerne instrumente korištene u radu psihologa u specifičnoj organizaciji/ustanovi. Prosuditi potrebne vještine i znanja za obavljanje poslova psihologa u specifičnoj organizaciji/ustanovi. Prezentirati rad psihologa u organizaciji/ustanovi koju student pohađa. Razlikovati načine komunikacije s korisnicima psiholoških usluga.
Literatura
Obvezna

Prema dogovoru s mentorom stručne prakse.

Dopunska

Nema.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje stručne prakse.

Način polaganja ispita

Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita

Način ocjenjivanja

Završna ocjena temelji se na:

  • Dnevniku stručne prakse, koji iznosi 20% ocjene,
  • Evaluaciji rada studenta, koja iznosi 50% ocjene,
  • Izvješću o provedenoj stručnoj praksi, koji iznosi 30% ocjene.

Konačna ocjena studenta iz stručne prakse izražava se brojčanom ocjenom na temelju konačnog postignuća studenta putem sljedeće ljestvice :

  • prolazna ocjena:
  • izvrstan (5) – od 90 do 100% bodova
  • vrlo dobar (4) – od 80 do 89,9% bodova
  • dobar (3) – od 65 do 79,9% bodova
  • dovoljan (2) – od 50 do 64,9% bodova
  • neprolazna ocjena (pad):
  • nedovoljan (1) – od 0 do 49,9% bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3
Dnevnik stručne prakse 0.3 20
Evaluacija rada studenata 0 50
Izvješće o provedenoj stručnoj praksi 0.4 30
Ukupno bodova tijekom nastave 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE