Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije: 3.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOPATOLOGIJA II
Kratica predmeta PSIP6-4 Šifra predmeta 97938
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dalibor Karlović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dalibor.karlovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vjekoslav Peitl
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail vjekoslav.peitl@unaicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Vilibić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail maja.vilibic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama specifičnih psihopatoloških pojava odnosno s pojednim psihijatrijskim poremećajima, etiologijom, dijagnostikom i terapijom istih.

Sadržaj predemta: Studenti se upoznaju s etiologijom i terapijom različitih psihopatoloških entiteta kao što su psihoorganski sindromi i kognitivni poremećaji, bolesti ovisnosti, shizofrenija i ostali psihotični poremećaji, poremećaji raspoloženja, anksiozni poremećaji, somatoformni, disocijativni poremećaji, poremećaji hranjenja, nagona i seksualni poremećaji poremećaji spolnog identiteta i poremećaji ličnosti te diječijim i adolescentnim psihijatrijskim dijagnostičkim kategorijama. Pojedinim psihijatrijskim subspecijalinostima kao što je: osnove forenzičke psihijatrije te zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, socijalna psihijatrija i organizacijom psihijatrijske službe, konzultativnom psihijatrijom i psihosomatskom medicinom, biološkom psihijatrijom i psihofarmakoterapijom, psihoterapijsim metodama liječenja. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati forenzičku psihijatriju i zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Definirati socijalnu psihijatriju, konzultativnu psihijatriju i psihosomatsku medicinu. Usporediti psihoterapijske metode i biološke metode liječenja. Opisati psihopatološke poremećaje i dijagnostičke kategorije.
Literatura
Obvezna
 • Američka psihijatrijska udruga (2014). Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje (5 izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Glaser J. (2017). Opća psihopatologija. Jastrebarsko: Naklada slap
 • Karlović D., Glavina Jelaš I. (2016). Teorije ličnosti i genetička istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Svjetska zdravstvena organizacija (2001). MKB 10 mentalni poremećaji. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Karlović D., Psihijatrija. Jastrebarsko: Naklada Slap (u tisku).
Dopunska
 • Davison, G. i Neale, J. (2002).  Psihologija abnormalnog ponašanja i doživljavanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni usmeni ispit (minimum za prolaz na ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarski rad – 20%

2. Završni ispit – 30 % ocjene 

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.7 20
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Akutni i kronični psihoorganski sindromi
2. Ovisnost o alkoholu i drogama
3. Shizofrenija i sumanuti poremećaji
4. Poremećaj raspoloženja
5. Anksiozni poremećaji
6. Somatoformni poremećaji i disocijativni poremećaji
7. Kolokvij 1
8. Poremećaj nagona, impulsa i seksualni poremećaji, poremećaj spolnog identitea
9. Poremećaj spavanja i poremećaji hranjenja
10. Poremećaj ličnosti
11. Dječiji i adolescentni psihijatrijski poremećaji
12. Forenzička psihijatrija i zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
13. Socijalna psihijatrija
14. Biološka psihijatrija i psihofarmakologija
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Akutni i kronični psihoorganski sindromi
2. Ovisnost o alkoholu i drogama
3. Shizofrenija i sumanuti poremećaji
4. Poremećaji raspoloženja
5. Anksiozni poremećaji
6. Somatoformni i disocijativni poremećaji
7. Kolokvij 1
8. Poremećaj nagona, impulsa i seksualni poremećaji, poremećaj spolnog identitea
9. Poremećaj spavanja i poremećaji hranjenja
10. Poremećaj ličnosti
11. Dječiji i adolescentni psihijatrijski poremećaji
12. Forenzička psihijatrija i zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
13. Socijalna psihijatrija
14. Biološka psihijatrija i psihofarmakologija
15. Kolokvij 2