Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE
Kratica predmeta PSD24 Šifra predmeta 101733
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anamarija Bogović
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail anamarija.bogovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ana Šeremet
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail ana.seremet@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim teorijskom pristupima psihološkom savjetovanju, kao i s metodama i tehnikama provođenja savjetovanja u praksi.

Sadržaj predmeta: Etika u savjetovanju. Karakteristike savjetovatelja i uspostavljanje terapijskog odnosa. Procjena teškoća klijenta i postavljanje ciljeva u savjetovanju. Psihološke intervencije u savjetovanju (kognitivne, emocionalne, bihevioralne i sistemske). Savjetovanje u specifičnim situacijama (gubitak, bolest). Psihološke intervencije u kriznim situacijama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Osmisliti tijek savjetovanja. Odabrati intervencije koje će se koristiti u savjetovanju . Kritički prosuđivati ishode savjetovanja u literaturi i praksi. Predložiti ciljeve savjetovanja Integrirati etičke principe u proces savjetovanja.
Literatura
Obvezna
 • Arambašić, L. (2008).  Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Izabrani dijelovi)

 • Arambašić, L. (2012) Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja – Vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • Corey, G. (2004) Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Izabrani dijelovi)

 • Hackney, H. L., Cormier, S. (2012). Savjetovatelj – stručnjak. Jastrebarsko: Naklada

  Slap. (Izabrani dijelovi)

 • Nelson-Jones, R. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska
 • Dumont, F., Corsini, R. J. (2003) Šest terapeuta i jedan klijent. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • Worden, J. W. (2005) Savjetovanje i terapija u tugovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, provjere znanja)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • kontinuirana provjera znanja – 20%
 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Domaća zadaća 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Savjetovanje i životne vještine
3. Karakteristike savjetovatelja
4. Uspostava odnosa
5. Procjena teškoća klijenta
6. Postavljanje ciljeva u savjetovanju
7. Kognitivne intervencija
8. Kolokvij 1
9. Emocionalne intervencije
10. Bihevioralne intervencije
11. Završavanje savjetovanja i praćenje klijenta
12. Proces tugovanja i savjetovanje
13. Psihološke intervencije u kriznim situacijama
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje