Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJSKI INTERVJU
Kratica predmeta PSD31 Šifra predmeta 101737
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anamarija Bogović
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail anamarija.bogovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ana Despotović
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail ana.rendulic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Stjecanje vještina provođenja intervjua u različitim područjima primijenjene psihologije.

Sadržaj predmeta: Što je intervju. Uspostavljanje odnosa tijekom intervjua. Komunikacija tijekom intervjua. Klinički intervju. Važnost opažanja tijekom intervjua. Vrste intervjua. Dijelovi intervjua. Struktura kliničkog  intervjua (strukturirani, polustrukturirani i nedirektivni). Integracija podataka dobivenih intervjuom. Klinički intervju u praksi. Klinički intervju s osobama različitih poremećaja. Selekcijski intervju. Specifičnosti intervjua s djecom, adolescentima i starijim osobama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Osmisliti strukturu kliničkog intervjua. Provesti klinički intervju. Integrirati podatke dobivene intervjuom, opažanjem i heteroanamnezom. Integrirati etičke principe u proces kliničkog intervjua. Kritički se osvrnuti na svoju ulogu u intervjuu
Literatura
Obvezna
 • Segal, D. L., Hersen, M. (2010). Diagnostic interviewing. New York: Springer.
 • Breakwell, G. M. (2007). Vještine vođenja intervjua. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Nietzel, M. T., Bernstein, D. A., Milich, R. (2002) Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska

Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, provjere znanja)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • kontinuirana provjera znanja – 20%
 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Domaća zadaća 0.44 20
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Intervju – definicija, vrste, cilj, profesionalna i etička pitanja
3. Odnos i komunikacija tijekom intervjua
4. Struktura intervjua
5. Dijelovi intervjua
6. Mentalni status – bihevioralni i kognitivni aspekti
7. Integracija podataka dobivenih intervjuom
8. 1. kolokvij
9. Intervju u kliničkoj praksi – primjer: otpor
10. Intervju u kliničkoj praksi – primjer: emocionalna pobuđenost
11. Intervju u kliničkoj praksi – primjer: psihotični simptomi
12. Specifičnosti intervjua s djecom, adolescentima i starijim osobama
13. Selekcijski intervju
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. 1. kolokvij
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. 2. kolokvij
15. Završno predavanje