Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA PONAŠANJA U ORGANIZACIJI
Kratica predmeta PSD15 Šifra predmeta 101726
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Majda Rijavec
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail majda.rijavec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Uvod u proučavanje utjecaja pojedinaca, grupa i strukture na ponašanje u organizacijama te razvijanje osnovnih vještina potrebnih za suradnju, razumijevanje i motiviranje pojedinaca i grupa u organizaciji

Sadržaj predmeta: Osobine pojedinaca važne za radni učinak; radna motivacija; zadovoljstvo na poslu; metode i stilovi rukovođenja; individualne, grupne i kulturne razlike u radnim organizacijama; savjetovanje pri izboru zanimanja; rukovođenje konfliktom; načini pregovaranja, organizacijski razvoj; organizacijska klima i kultura; budućnost organizacija

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Povezati individualne osobine članova organizacije sa funkcioniranjem organizacije. Usporediti različite teorije motivacije za rad u praktičnom kontekstu. Komentiratu vezu između stilova rukovođenja i osobina zaposlenika. Izmjeriti stavove prema radu u okviru različitih pristupa njihovom mjerenju. Izmjeriti i usporediti indikatore različitih vrsta organizacijske klime i kulture. Kreirati program za smanjenje stresa u organizaciji. Kreirati plan za unapređenje timskog rada i komunikacije u organizaciji.
Literatura
Obvezna
 • Robbins, S.P. i Judge, T.A. (2010). Organizacijsko ponašanje. Zagreb: MATE
 • Rijavec, M., Miljković., D. (2009). Pozitivna psihologija na poslu. Zagreb: IEP
Dopunska

 

 • Sušanj, Z. (1995) Organizacijska klima i kultura. Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Wagner, J.A. i Hollenbeck, J.R. (2002). Organizational behavior. Orlando, FL: Harcourt Brace.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, izlaganje odabrane teme u timu)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (izlaganje odabrane teme u timu; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni))
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • izlaganje u timu – max. 20 bodova
 • 1. kolokvij – max. 25 bodova;
 • 2. kolokvij – max. 25 bodova;

2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Timski rad 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.6 25
Kolokvij-međuispit 0.6 25
Ukupno tijekom nastave 3.3 70
Završni ispit 0.7 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u kolegij, upoznavanje sa studentima, način rada, obveze studenta
2. Definicije i teorije organizacijskog ponašanja; povezanost s drugim disciplinama; odnos pojedinca i organizacije
3. Pojedinac u organizaciji: sposobnosti i ličnost
4. Organizacijski stavovi i ponašanja
5. Motivacija u organizaciji
6. Kolokvij: Primjena motivacijskih teorija u praksi
7. Radna grupa i tim
8. Komunikacija u organizacii
9. Prepreke u komunikaciji i uspješna komunikacija
10. Pregovaranje, konflikti i intergrupno ponašanje
11. Rukovođenje i moć
12. Kolokvij; Organizacijska kultura i klima
13. Stres i upravljanje stresom u organizaciji
14. Organizacijski razvoj i upravljanje promjenama
15. Pozitivna psihologija i organizacijsko ponašanje