Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA LIČNOSTI
Kratica predmeta PSD12 Šifra predmeta 101723
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Boris Mlačić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail boris.mlacic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mario Pandžić
Akademski stupanj/naziv Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail mario.pandzic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznati studente s glavnim suvremenim istraživanjima i spoznajama u psihologiji ličnosti. Povezivati nalaze iz različitih istraživanja s teorijama ličnosti. Opisati glavne domene spoznaja o ljudskoj ličnosti. Opisati biološke osnovice osobina ličnosti. Opisati evolucijske pristupe ljudskoj ličnosti. Protumačiti probleme genetike i ličnosti, spolnih razlika u ličnosti. Opisati glavne spoznaje o razvoju ličnosti kroz životni vijek. Opisati odnos motivacije, emocija i ličnosti.  Rasčlaniti pristupe pojmu o sebi i ličnosti. Povezati ličnost sa zdravljem, stresom i prilagodbom. Rasčlaniti poremećaje ličnosti. Povezati ličnost s društvenim kontekstom i kulturom.

Sadržaj predmeta: Znanstveno određenje psihologije ličnosti i jedinice analize u psihologiji ličnosti. Domene spoznaja o ljudskoj ličnosti: dispozicijska, biološka, intrapsihička, kognitivno-iskustvena, socio-kulturalna, domena prilagodbe. Osobinska psihologija ličnosti: teorijski problemi i problemi mjerenja, izvori dosljednosti ponašanja i ličnosti. Biološke osnovice osobina ličnosti i fiziološki pristupi mjerenju ličnosti.  Genetika i ličnost, neuroznanost i ličnost. Temperament i ličnost. Kognitivni procesi i ličnost. Evolucijska perspektiva i ličnost. Spolne razlike i ličnost. Razvoj ličnosti kroz životni vijek: stabilnost, promjena i dosljednost. Motivacija i ličnost. Emocije i ličnost. Pristupi pojmu o sebi (self.) Osobni identitet i samopoimanje. Ličnost i zdravlje, stres i prilagodba. Poremećaji ličnosti. Kultura i ličnost. Ličnost u kontekstu: međuljudski odnosi i socijalna interakcija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Povezivati nalaze suvremenih istraživanja i spoznaja u psihologiji ličnosti s teorijama ličnosti. Opisati spoznaje o ljudskoj ličnosti, biološke osnove osobina ličnosti i evolucijske pristupe ljudskoj ličnosti. Protumačiti probleme odnosa genetike i ličnosti, te spolnih razlika u ličnosti. Opisati odnos motivacije, emocija i ličnosti. Povezati ličnost sa zdravljem, stresom i prilagodbom i razlikovati poremećaje ličnosti. Opisati glavne spoznaje o razvoju ličnosti kroz životni vijek
Literatura
Obvezna
 • Pervin L.A., Cervone, D.C. i John, O.P. (2008). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja (str. 29-565). Zagreb: Školska knjiga.
 • Larsen, R.J. i Buss,D.M. (2008).  Psihologija ličnosti (str 2-444). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij 1 – 25%
 • 2. kolokvij 2 – 25%
 • seminar – 20%

2.  Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Znanstveno određenje psihologije ličnosti i jedinice analize u psihologiji ličnosti. Domene spoznaja o ljudskoj ličnosti: dispozicijska, biološka, intrapsihička, kognitivno-iskustvena, socio-kulturalna, domena prilagodbe.
3. Osobinska psihologija ličnosti: teorijski problemi i problemi mjerenja, izvori dosljednosti ponašanja i ličnosti.
4. Biološke osnovice osobina ličnosti i fiziološki pristupi mjerenju ličnosti.
5. Genetika i ličnost, neuroznanost i ličnost.
6. Temperament i ličnost. Kognitivni procesi i ličnost.
7. Evolucijska perspektiva i ličnost. Spolne razlike i ličnost.
8. Kolokvij 1
9. Razvoj ličnosti kroz životni vijek: stabilnost, promjena i dosljednost.
10. Motivacija i ličnost. Emocije i ličnost.
11. Pristupi pojmu o sebi (self.) Osobni identitet i samopoimanje.
12. Ličnost i zdravlje, stres i prilagodba. Poremećaji ličnosti.
13. Kultura i ličnost.
14. Ličnost u kontekstu: međuljudski odnosi i socijalna interakcija.
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Osobinska psihologija ličnosti: teorijski problemi i problemi mjerenja, izvori dosljednosti ponašanja i ličnosti.
3. Osobinska psihologija ličnosti: teorijski problemi i problemi mjerenja, izvori dosljednosti ponašanja i ličnosti.
4. Biološke osnovice osobina ličnosti i fiziološki pristupi mjerenju ličnosti.
5. Genetika i ličnost, neuroznanost i ličnost.
6. Temperament i ličnost. Kognitivni procesi i ličnost.
7. Evolucijska perspektiva i ličnost. Spolne razlike i ličnost.
8. Razvoj ličnosti kroz životni vijek: stabilnost, promjena i dosljednost.
9. Razvoj ličnosti kroz životni vijek: stabilnost, promjena i dosljednost.
10. Motivacija i ličnost. Emocije i ličnost.
11. Motivacija i ličnost. Emocije i ličnost.
12. Poremećaji ličnosti.
13. Kultura i ličnost.. Ličnost u kontekstu.
14. Analiza seminara.
15. Analiza seminara.