Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PERCEPCIJA
Kratica predmeta PSIP2-2 Šifra predmeta 97879
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tihana Brkljačić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail tihana.brkljacic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim pojmovima, zakonitostima i istraživanjima u percepciji. Stjecanje vještina organizacije i provođenja eksperimentalnih istraživanja.

Sadržaj predmeta: Definiranje osnovnih pojmova u percepciji i razvoj discipline kroz povijest, specifična svojstva pojedinih osjeta i osjetnih analizatora, metode mjerenja osjeta, pažnja, percepcija oblika i formi, konstantnost percepcije, perceptivna konstantnost, adaptacija, percepcija veličine, percepcija udaljenosti, percepcija pokreta, perceptivne varke, percepcija govora i glazbe, subjektivnost percepcije, razvoj percepcije, poremećaji u percipiranju, nove tehnologije i percepcija, ekstrasenzorna percepcija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Usporediti različite osjetne analizatore s obzirom na vrstu podražaja, način nastanka osjeta i evolucijski značaj. Objasniti svojim riječima percepciju dubine, percepciju oblika, percepciju pokreta, te konstantnost percepcije. Nabrojati osnovne psihofizičke zakone. Opisati fenomen pažnje. Usporediti različite perceptivne varke. Analizirati subjektivnost percepcije. Imenovati tipične poremećaje u percepciji. Opisati ljudske osjetne analizatore. Usporediti različite perceptivne varke; Analizirati subjektivnost percepcije. Imenovati tipične poremećaje u percepciji
Literatura
Obvezna
 • Brkljačić, T. Skripta iz percepcije.
 • Matlin, M. W. i Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Boston: Allyn and Bacon.
Dopunska
 • Judaš, M. i Kostović, I. (1997). Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD. (poglavlja 22-30)
 • Petz, B. (ur.) (1992). Psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta.
 • Rock, I. (1995). Perception. New York: Scientific American Library.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, vježbe)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (kolokvij, vježbe)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • vježbe – 40%
 • kolokvij – 30%

2. Završni pismeni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Rad na vježbama 1.4 40
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje – što je percepcija, teorijski pristupi u percepciji
2. Podražaji, osjeti, percepcija
3. Specifična svojstva pojedinih osjeta i osjetnih analizatora
4. Mjerenje osjeta, Klasična i suvremena psihofizika
5. Pažnja i percepcija
6. Percepcija oblika i formi
7. Percepcija veličine, udaljenosti i pokreta, konstantnost percepcije
8. Kolokvij
9. Percepcija govora
10. Percepcija glazbe
11. Subjektivnost percepcije – utjecaj stavova, vrijednosti i emocija na percepciju
12. Perceptivne varke
13. Razvoj percepcije kod ljudi i percepcija kod drugih živih bića
14. Poremećaji u percipiranju
15. Ekstrasenzorna percepcija
Seminari
Tjedan Tema
1. Primjeri iz percepcije
2. Experiment – vid,sluh i njuh
3. Mjerenje AL i DL klasične psihofizičke metode
4. Mjerenje AL i DL neo-psihofizičke metode
5. Percepcija oblika i formi u marketingu
6. Eksperiment - Konstantnost percepcije
7. Analiza percepcije glazbe
8. Kolokvij
9. Vježbe iz subjektivnosti percepcije
10. Perceptivne varke u različitim područjima života
11. Usporedba percepcije različitih bića
12. Analiza specifičnih poremećaja u percepciji
13. Eksperiment – ekstrasenzorna percepcija
14. Analiza rezultata
15. Povratne informacije
Vježbe
Tjedan Tema
1. Primjeri iz percepcije
2. Experiment – vid,sluh i njuh
3. Mjerenje AL i DL klasične psihofizičke metode
4. Mjerenje AL i DL neo-psihofizičke metode
5. Percepcija oblika i formi u marketingu
6. Eksperiment - Konstantnost percepcije
7. Analiza percepcije glazbe
8. Kolokvij
9. Vježbe iz subjektivnosti percepcije
10. Perceptivne varke u različitim područjima života
11. Usporedba percepcije različitih bića
12. Analiza specifičnih poremećaja u percepciji
13. Eksperiment – ekstrasenzorna percepcija
14. Analiza rezultata
15. Povratne informacije