Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije: 2.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PAMĆENJE
Kratica predmeta PSIP3-1 Šifra predmeta 97891
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 6
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Matešić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.matesic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 636
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim zakonitostima te glavnim istraživanjima i teorijama ljudskog pamćenja. Naglasak predmeta je na integraciji glavnih nalaza o pamćenju u kontekstu triju glavnih pristupa ili metamemorija učenja i pamćenja: biheviorizma, kognitivizma i konekcionizma, kao i na defragmentaciji proučavanja učenja i pamćenja, naglašavanjem povezanosti i međuovisnosti tih procesa.

Sadržaj predmeta: Definicije i metode ispitivanja pamćenja. Podjela pamćenja prema vremenu zadržavanja informacija. Podjele dugoročnog pamćenja. Dubina obrade informacija pri pamćenju. Utjecaji cerebralne lateralizacije na procese pamćenja. Mentalne predodžbe. Neurofiziološki i biokemijski procesi pri pamćenju. Zaboravljanje. Smetnje pamćenja. Dob i pamćenje. Pamćenje i kontekst. Socijalno pamćenje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Integrirati procese zaboravljanja u aktualne modele pamćenja. Razlikovati teorije pamćenja. Analizirati procese koji su uključeni prilikom pamćenja novih i dosjećanja starih informacija. Utvrditi biološke osnove pamćenja. Izložiti nove spoznaje, istraživanja i zaključke u području pamćenja. .
Literatura
Obvezna
 • Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 13-114)
Dopunska
 • Wilhite, S.C; Payne, D.E. (1992). Learning and Memory: The Basis of Behaviour. Needham Heights; Mass: Allyn and Bacon. (str. 1-22, 175-309) 
 • Howard, R.W. (1995). Learning and Memory: Major Ideas, Issues and Applications. Westport, Connecticut: Preager. (str. 1-211)
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (seminari, kolokvij)
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene: 

 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30%
 • seminarski rad – 10% 

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova 
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova 
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova 
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova 
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarski rad 0.45 10
Kolokvij-međuispit 1.35 30
Kolokvij-međuispit 1.35 30
Ukupno tijekom nastave 4.65 70
Završni ispit 1.35 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 6 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje – definicija pamćenja, metode ispitivanja pamćenja
2. Međuovisnost učenja i pamćenja
3. Senzorno i radno pamćenje
4. Iz senzornog u dugoročno pamćenje
5. Pažnja i pamćenje
6. Dugoročno pamćenje
7. Dosjećanje
8. Kolokvij 1
9. Neurofiziološki i biokemijski procesi pri pamćenju
10. Zaboravljanje
11. Smetnje pamćenja
12. Dob i pamćenje
13. Pamćenje i kontekst
14. Suvremeni pristupi mjerenju pamćenja
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminar na temu predavanja
3. Seminar na temu predavanja
4. Seminar na temu predavanja
5. Seminar na temu predavanja
6. Seminar na temu predavanja
7. Seminar na temu predavanja
8. Seminar na temu predavanja
9. Seminar na temu predavanja
10. Seminar na temu predavanja
11. Seminar na temu predavanja
12. Seminar na temu predavanja
13. Seminar na temu predavanja
14. Seminar na temu predavanja
15. Seminar na temu predavanja