Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije: 2.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta NEEKSPERIMENTALNA KVANTITATIVNA METODOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP4-4 Šifra predmeta 97912
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Goran Milas
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail goran.milas@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Barbara Balaž
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail barbara.balaz@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s neeksperimentalnom metodologijom. Razvijanje znanstvene kritičnosti. Razvijanje sposobnosti provođenja istraživanja i pisanja znanstvenih radova.

Sadržaj predmeta: Eksperimentalne i neeksperimentalne metode; Opažanje; Korelacijska istraživanja; Nacrti korelacijskih istraživanja; Anketno istraživanje; Uzorkovanje; Izvori greške u anketnom istraživanju; Nacrti korelacijskih i anketnih istraživanja; Nenametljivo istraživanje ponašanja; Analiza sadržaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti razlike između eksperimentalne i neeksperimentalne metodologije te specifičnosti i dosege neeksperimentalne metodologije. Analizirati specifičnosti, prednosti i nedostatke pojedinih neeksperimentalnih kvantitativnih metoda. Vrednovati različite neeksperimentalne kvantitativne metode. Primijeniti adekvatnu neeksperimentalnu kvantitativnu metodu na primjerima
Literatura
Obvezna

Milas, G. (2005 ili novija). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap. (str. 335-499)

Dopunska

 

 • Groves, R. M. (1989). Survey errors and survey costs. Wiley & Sons.
 • Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E. i Tourangeau, R. (2004). Survey methodology. Wiley & Sons.
 • Goodwin, C. J. (2010). Research in psychology: Methods and design (6th ed). Wiley & Sons.
 • Kish, L. (1965). Survey sampling. Wiley & Sons.
 • Lamza-Posavec, V. (2015). Mjerenje javnosti: Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja. Institut Pilar.
 • Menard, S. (2008). Handbook of longitudinal research: Design, measurement, and analysis. Elsevier.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, zadaci na vježbama, istraživački izvještaj)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:• Kolokviji (45%);• Zadaci na vježbama i istraživački izvještaj (25%)

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Rad na vježbama 1.0 25
Kolokvij-međuispit 0.75 22.5
Kolokvij-međuispit 0.75 22.5
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1.0 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje o neeksperimentalnim metodama
2. Razlozi korištenja neeksperimentalnih metoda; uvod u korelacijske metode
3. Metrijske karakteristike testova; tumačenje korelacija
4. Vremenska dimenzija korelacijskih nacrta
5. Znanstveno opažanje; podjela metoda
6. Promatrano ponašanje; bilježenje i uzorkovanje
7. Anketno istraživanje; osnove uzorkovanja
8. Neprobabilističko uzorkovanje
9. Probabilističko uzorkovanje: jednostavni, sustavni, stratificirani
10. Probabilističko uzorkovanje: klasteri, višeetapni, zonski
11. Izvori greške u anketnom istraživanju
12. Veličina uzorka; pouzdanost anketnih upitnika
13. Valjanost anketnih upitnika
14. Tehnike prikupljanja podataka
15. Nenametljivo istraživanje ponašanja
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe
2. Konceptualizacija istraživanja 1
3. Konceptualizacija istraživanja 2
4. Konceptualizacija istraživanja 3
5. Konceptualizacija istraživanja 4
6. Konceptualizacija istraživanja 5
7. Konceptualizacija istraživanja 6
8. Operacionalizacija istraživanja 1
9. Operacionalizacija istraživanja 2
10. Operacionalizacija istraživanja 3
11. Operacionalizacija istraživanja 4
12. Izlaganje istraživačkih izvještaja
13. Izlaganje istraživačkih izvještaja
14. Izlaganje istraživačkih izvještaja
15. Izlaganje istraživačkih izvještaja