Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA
Kratica predmeta PSD14 Šifra predmeta 101725
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mia Šetić Beg
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mia.setic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovnim fenomenima i činjenicama u području psihologije temeljnih kognitivnih procesa: pažnje, mišljenja, rješavanja problema, donošenja odluka i jezika. Upoznavanje s metodologijom istraživanja u kognitivnoj psihologiji. Osposobljavanje studenata za samostalno praćenje novih dostignuća u kognitivnoj psihologiji.

Sadržaj predmeta: Kognitivna psihologija – znanost o umu. Metodologija istraživanja u kognitivnoj psihologiji. Neuralne osnove kognitivnih procesa. Percepcija i pažnja – modeli i procesi. Svijest. Vidna kognicija i mentalna imaginacija. Reprezentacija i organizacija znanja. Jezik – priroda i procesi usvajanja. Induktivno i deduktivno zaključivanje. Prosuđivanje i donošenje odluka. Rješavanje problema i kreativnost. Kognicija i emocije. Osnovni fenomeni i teorije iz područja numeričke kognicije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti ulogu pažnje i svijesti u višim kognitivnim procesima. Usporediti različite teorijske pristupe reprezentaciji znanja. Objasniti obilježja jezika, jezičnog procesiranja i vezu između jezika i mišljenja. Usporediti teorijska objašnjenja razumijevanja jezika. Usporediti različite vrste mišljenja. Analizirati pogreške i pristranosti prilikom donošenja odluka, zaključaka i rješavanja problema u različitim situacijama. Kritički analizirati metodologiju i etičke aspekte istraživanja u kognitivnoj psihologiji.
Literatura
Obvezna
 • Goldstein, E. B. (2011). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday Experience. Belmont, CA: Wadsworth. 
 • Sternberg, R. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Braisby, N. i Gellatly, A. (2005). Cognitive psychology. New York: Oxford University Press.
 • Eysenck, M.W. i Keane, M. (2000). Cognitive psychology: A student’s handbook. Taylor & Francis Group.
 • Reisberg, D. (2010). Cognition: Exploring the science of mind. New York: Norton & Company.
 • Stančić, V. i Ljubešić, M. (1994)  Jezik, govor, spoznaja. Zagreb: HSN.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 20%
 • seminar – 20%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.8 30
Kolokvij-međuispit 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 13. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodni sat - obveze na predmetu i podjela tema seminara
2. Uvod u kognitivnu psihologiju; Povijest kognitivne psihologije
3. Kognitivna znanost; Um i procesiranje informacija; Istraživačke metode u kognitivnoj psihologiji
4. Pažnja i svijest
5. Reprezentacija znanja
6. Organizacija znanja
7. Uvod u psiholingvistiku
8. Jezik - usvajanje, osnovni procesi i razumijevanje
9. Kolokvij 1
10. Jezik i mišljenje
11. Zaključivanje
12. Prosuđivanje
13. Donošenje odluka
14. Rješavanje problema i kreativnost
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Upute za pisanje seminara i podjela seminarskih tema
2. Izlaganje seminara
3. Izlaganje seminara
4. Izlaganje seminara
5. Izlaganje seminara
6. Izlaganje seminara
7. Izlaganje seminara
8. Izlaganje seminara
9. Izlaganje seminara
10. Izlaganje seminara
11. Izlaganje seminara
12. Izlaganje seminara
13. Izlaganje seminara
14. Izlaganje seminara
15. Završna rasprava i podjela ocjena iz seminara