Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 2.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Izradba diplomskog rada
Kratica predmeta PSD32 Šifra predmeta 157456
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Definiranje teme istraživanja u odabranom području psihologije. Odabir istraživačke metode primjerene za odgovor na postavljeni istraživački problem. Osmišljavanje nacrta istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Primijeniti teorijska znanja stečena tijekom studija u definiranju teme diplomskog rada i odabiru primjerene istraživačke metode. Osmisliti primjeren nacrt istraživanja za obradu odabrane teme diplomskog rada. Vrednovati dosadašnju relevantnu literaturu za odabranu temu diplomskog rada. Razmotriti etičke aspekte predloženog istraživanja za potrebe izrade diplomskog rada
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskog rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za psihologiju odobrena tema  i mentor/komentor te imenovano Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada. 

Način polaganja ispita

Ne polaže se

Način ocjenjivanja

Ne ocjenjuje se.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani samostalni rad i redovite konzultacije s mentorom/komentorom 4 100
Ukupno tijekom nastave 4 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE