Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 2.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Izradba diplomskog rada
Kratica predmeta PSD34 Šifra predmeta 157458
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 14
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Provođenje istraživanja, analiza rezultata i pisanje diplomskog rada, uz redovite konzultacije s mentorom/komentorom.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Analizirati relevantnu literaturu o odabranoj temi diplomskog rada. Objasniti dobivene rezultate u kontekstu teorijskih spoznaja i rezultata dosadašnjih istraživanja o odabranoj temi diplomskog rada. Vrednovati prednosti i nedostatke provedenog istraživanja. Primijeniti prikladne postupke analize rezultata istraživanja. Provesti istraživanje u okviru izrade diplomskog rada. Objasniti dobivene rezultate u kontekstu teorijskih spoznaja i rezultata dosadašnjih istraživanja o odabranoj temi diplomskog rada. Vrednovati prednosti i nedostatke provedenog istraživanja.
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskog rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Pozitivno mišljenje Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada.   . 

Način polaganja ispita

 Pismeni i usmeni.

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani rad 10 0
Ukupno tijekom nastave 10 0
Završni ispit 4 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 14 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE