Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Ljetni
Studij:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta UVOD U AKADEMSKI STUDIJ
Kratica predmeta PSIP2-5 Šifra predmeta 186906
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Sandra Nakić Radoš
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail snrados@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dominik-Borna Ćepulić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail dominik.cepulic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Primjena naučenih sadržaja. Osnove obradbe tekstualnih, grafičkih, zvučnih i slikovnih podataka. Upoznavanje Windows radne okoline (sučelje, nalozi, poslovi). Osnove rada s računalnim mrežama. Tehnike pretraživanja i zadavanja upita. Organiziranje preuzetih informacija iz baza podataka. Uporaba elektroničke pošte. Priprema dokumenata. Uvod u različite komunikacijske diskurse. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti, osposobljavanje za samostalno formalno uobličavanje i predaju pismenog rada (rukopisa) uredništvima znanstvenog časopisa.

Sadržaj predmeta: Formalni i neformalni izvori informacija, internetski izvori i infromacijske tehnologije te načini njihova korištenja u studiju: knjižnični katalozi na webu, bibliografske baze podataka na webu. Strategije pretraživanja u knjižničnim katalozima. Posjet Nacionalnoi i sveučilišnoj knjižnici. Rad s MS Office paketom (obrada teksta u MS Wordu, rad s tablicama i grafovima u Excel-u, priprema prezentacija u Powerpoint-u). Rad s internetskim pretraživačima i korisnim aplikacijama i softwareom u akademskom radu. Osnove korištenja baza podataka. Oblikovanje usmene prezentacije, tj. izlaganja potpomognutog vizualnom prezentacijom. Akademsko pismo, znanstveni diskurs, vrste pisanih radova i njihovi elementi. Oblikovanje stručnog i znanstvenog teksta. Sustavi citiranja i oblikovanje bilješki. 

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prezentirati seminarski rad na izabranu temu. Koristiti računalne alate korisne u akademskom radu. Upotrijebiti pravila navođenja literature. Koristiti načela akademskog pisanja i komunikacije.
Literatura
Obvezna
 • Orlić Tolić, D. (2011). Akademsko pismo – Strategije i tehnike klasične retorike za
  suvremene studentice i studente. Naklada Ljevak.
  American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American
  Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
 • APA (2013). Publication manual of the American Psychological Association, Sixth Edition. Washington: American Psychological Association.
Dopunska

Cox, J., Labert, J. i Frye, C. (2010). Microsoft Office 2010 – Korak po korak. Dobar
plan.
Schimel, J. (2012). Writing science. How to write papers that get cited and proposals
that get funded. Oxford University Press, Inc.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70%nastave)Stjecanje minimalno 50% bodova (od ukupno 100 bodova)tijekom nastave

Način polaganja ispita
 • Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

 Nastavne aktivnosti – 100% ocjene:

 • Zadaće – 30%
 • Pismeni seminarski rad – 30%
 • Usmena prezentacija – 20%
 • Kolokvij – 20%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Domaća zadaća 0.36 30
Seminarski rad 0.36 30
Seminarsko izlaganje 0.24 20
Kolokvij-međuispit 0.24 20
Ukupno bodova tijekom nastave 2 100
Datumi kolokvija 12. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Uvod u akademsko pismo 1
3. Uvod u akademsko pismo 2
4. Uvod u akademsko pismo 3
5. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
6. Oblikovanje usmene prezentacije, prezentiranje i javni govor
7. Oblikovanje vizualne prezentacije 1
8. Oblikovanje vizualne prezentacije 2
9. Oblikovanje tablica i grafičkih prikaza u Excelu
10. Službena komunikacija putem e-pošte, pretraživanje literature i uporaba aplikacija korisnih za akademski rad
11. Kolokvij
12. Računalno uređivanje referenci
13. Izlaganje seminarskih radova
14. Izlaganje seminarskih radova
15. Završni seminar
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe
2. Upoznavanje sa citiranjem i navođenjem literature
3. Primjena računalnih aplikacija za pisanje i obradu teksta
4. Struktura akademskog rada
5. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
6. Oblikovanje usmene prezentacije, prezentiranje i javni govor
7. Primjena oblikovanja vizualne prezentacije 1
8. Primjena oblikovanja vizualne prezentacije 2
9. Oblikovanje tablica i grafičkih prikaza u Excelu
10. Službena komunikacija putem e-pošte, pretraživanje literature i uporaba aplikacija korisnih za akademski rad
11. Kolokvij
12. Računalno uređivanje referenci
13. Izlaganje seminarskih radova
14. Izlaganje seminarskih radova
15. Završne vježbe