Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA I
Kratica predmeta PSIP1-2 Šifra predmeta 223457
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Vježbe
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasminka Štefulj
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasminka.stefulj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Jazvinšćak Jembrek
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail maja.jazvinscak.jembrek@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s biološkim osnovama ponašanja, građom i funkcijom živčanog sustava, te načinom rada neuroznanstvenih laboratorija.

Sadržaj predmeta: Uvod u biologiju ponašanja; Građa i funkcija živčanog sustava; Neuron – osnovna strukturna i funkcionalna jedinica živčanog sustava; Temelji vanjske i unutarnje građe mozga čovjeka; Mehanizmi širenja živčanih impulsa; Membranski i akcijski potencijal; Sinapsa; Receptori i unutarstanična signalizacija; Neurotransmiteri; Razvoj i plastičnost mozga; Funkcionalna organizacija osjetnih sustava (vid, sluh, kožni i mišićni osjeti, njuh, okus); Kontrola boli; Motorički sustav; Piramidni i nepiramidni put; Istraživačke metode u biološkoj psihologiji; Upoznavanje s načinom rada neuroznanstvenih laboratorija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Raspraviti ulogu gena, okoline i aktualne situacije u oblikovanju ponašanja u skladu s biopsihološkim modelom. Kritički prosuđivati metode koje se koriste u pojedinim granama biološke psihologije, te prednosti i ograničenja različitih vrsta biopsiholoških istraživanja. Predvidjeti učinak pojedinih psihoaktivnih tvari na sinaptički prijenos i ponašanje. Opisati ustroj i funkcioniranje pojedinih osjetnih sustava (somatosenzoričkog, vidnog, slušnog, olfaktornog, gustatornog) te senzomotoričkog sustava. Opisati opći plan građe mozga, moždane strukture i njihove funkcije; Opisati načela nastanka i širenja živčanih signala. Razlikovati neurotransmiterske sustave i njihovu ulogu u ponašanju. Komentirati progresivne i reorganizacijske procese u razvitku i plastičnosti mozga
Literatura
Obvezna
 • Pinel J. P. J. (2002). Biološka psihologija (4. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)
 • Judaš M. i Kostović I. (1997). Temelji neuroznanosti (2. izdanje na webu) (izabrani dijelovi udžbenika).
Dopunska
 • Kalat J.W. (2012). Biological Psychology (International ed., 11th revised ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. Inc.
 • Carlson N. R. (2012). Physiology of Behavior (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Kolb B., & Whishaw, I. Q. (2010). An Introduction to Brain and Behavior (International ed., 3rd ed.). New York, NY: Worth Publishers.
 • Kandel E. R., Schwartz J. H. & Jessell T. M. (Eds.) (2000). Principles of Neural Science (4th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Pinel J. P. J. (2014). Biopsychology (9th edition). Pearson (izabrani dijelovi udžbenika)
 • Izvorni znanstveni radovi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35 bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kumulativno na dva kolokvija i na seminarskom izlaganju)
 • Uredno izvršene seminarske obveze (pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje)
 • Uredno izvršene obveze s vježbi (predani izvještaji)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti (dva kolokvija i seminarsko izlaganje)
 • Završni usmeni ispit
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – max. 70 bodova:

 • 1. kolokvij – max. 30 bodova
 • 2. kolokvij – max. 30 bodova
 • seminarski rad – max. 10 bodova

2. Završni ispit – max. 30 bodova (minimum za prolaz je 50% točne riješenosti)

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100 bodova
 • vrlo dobar (4) – 80  89,9 bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u kolegij; Biološka psihologija kao dio neuroznanosti
2. Evolucija, geni, iskustvo: promišljanja o biologiji ponašanja
3. Temeljna podjela i razvojno porijeklo živčanog sustava
4. Glavne strukture mozga - smještaj, građa i funkcija
5. Stanična građa živčanog sustava: neuroni i glija
6. Neuronska podražljivost i provodljivost: mirujući, graduirani i akcijski potencijal
7. Prijenos signala između neurona - sinapse; Receptori i unutarstanična signalizacija
8. Neurotransmiteri i načela djelovanja psihoaktivnih tvari
9. Razvojni procesi mozga i mehanizmi neuroplastičnosti
10. Metode istraživanja živčanog sustava u biopsihologiji
11. Metode istraživanja ponašanja u biopsihologiji
12. Senzomotorički sustav
13. Fiziologija oka, putevi od oka do korteksa i kortikalni mehanizmi vida
14. Slušni i vestibularni sustav; Sometosenzorni sustav; Kemijski osjeti
15. Načela ustrojstva osjetnih sustava - sinteza; Selektivna pažnja
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminare
2. Izlaganja seminarskih tema
3. Izlaganja seminarskih tema
4. Izlaganja seminarskih tema
5. Izlaganja seminarskih tema
6. Izlaganja seminarskih tema
7. Izlaganja seminarskih tema
8. Kolokvij 1
9. Izlaganja seminarskih tema
10. Izlaganja seminarskih tema
11. Izlaganja seminarskih tema
12. Izlaganja seminarskih tema
13. Izlaganja seminarskih tema
14. Kolokvij 2
15. Izlaganja seminarskih tema