Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2022. / 2023. Semestar Zimski
Studij:

Diplomski sveučilišni studij psihologije
Godina studija:

Diplomski sveučilišni studij psihologije: 1.;

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA SOCIJALNIH ODNOSA
Kratica predmeta PSD13 Šifra predmeta 198414
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Vrselja
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivana.vrselja@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lana Batinić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail lana.batinic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s odrednicama socijalne interakcije te osobnih i međugrupnih odnosa.

Sadržaj predmeta: Druženje i razvoj prijateljstava. Romantični i bliski odnosi. Prosocijalno ponašanje. Agresivno ponašanje. Grupe i grupni učinak. Međugrupni odnosi. Predrasude. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Analizirati odrednice i procese javljanja i održavanja različitih oblika međuljudskog ponašanja, te načine poticanja pozitivnih i smanjenja negativnih oblika ponašanja. Povezati strukturalne aspekte grupe s unutargrupnim ponašanjem. Analizirati odrednice i procese međugrupnog ponašanja. Kritički prosuđivati faktore nastanka međugrupnih sukoba, te načine poticanja međugrupne suradnje. Usmeno i pismeno prezentirati grupni seminarski rad izrađen u formi znanstvenog izvještaja.
Literatura
Obvezna
 • Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
 • Hewstone, M., Stroebe, W. (Ur.) (2003). Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Brown, R. (2000). Grupni procesi: dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Gilbert, D. T., Fiske, S. T. i Lindzey, G. (Ur.). (2010). The handbook of social psychology (5th ed.). New York, NY, US: McGraw-Hill – odabrana poglavlja.
Dopunska
 • Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • seminarski zadatak – 20%
 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25% 

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Druženje, prihvaćenost i pripadanje
3. Privlačnost, bliski i intimni odnosi
4. Prosocijalno ponašanje
5. Agresivno ponašanje I
6. Agresivno ponašanje II
7. 1. kolokvij
8. Socijalna interakcija: suradnja i natjecanje
9. Međugrupni sukob i suradnja I
10. Međugrupni sukob i suradnja II
11. Socijalna kategorizacija
12. Socijalni identitet i međugrupni odnosi
13. Socijalni identitet i međugrupni odnosi
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
3. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
4. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
5. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
6. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
7. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
10. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
11. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
12. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
13. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje