Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1., 2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja - razlikovni
Kratica predmeta RAZ-2R Šifra predmeta 199188
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marica Miletić-Medved
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marica.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mirna Žulec
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail mirna.zulec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Snježana Mališa
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail snjezana.malisa@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 614
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je uvesti studenta u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada medicinske sestre prvostupnice. Osposobiti studenta za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti osnovne metode učenja i poučavanja; - primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja; - procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojednica i skupina; - planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina; - provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina; - provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja
Literatura
Obvezna
  1. Barath, A.: Kulutra, odgoj i zdravlje, Viša medicinska škola, Katedra za psihologiju, Zagreb, 1995..
  2. ZArevski, P.: Psihologija pamćenja i učenja, ZAgreb, 1995.
  3. LEMON, poglavlje 1., Život, zdravlje i okolina, 1996.
  4. LEMON, poglavlje 5., Zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje, 1996.
Dopunska

National Institutes of Health. Theory at a Glance: A Guide for Health Promotion Practice. Bethesda, MD: National Institutes of Health, national Cancer Institute; 2005.
httpss://www.sbccimplementationkits.org/demandrmnch/wp-content/uploads/2014/02/Theory-at-a-Glance-A-Guide-For-Health-Promotion-Practice.pdf

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
  2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni (seminarski) rad

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene: 
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Ukupno tijekom nastave 1.3 0
Završni ispit 1.7 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Zdravstveno ponašanje i zdravlje
2. Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj
3. Poučavanje usmjereno na razumijevanje
4. Suvremene metode učenja
5. Motivacija u učenju i poučavanju
6. Obrazovne kompetencije u sestrinstvu
7. Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja
8. Stvaranje okoline za učenje
9. Rad s poojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom
10. Medicinska sestra - zdravstveni edukator
11. Područja planiranja zdravstvenog odgoja
12. Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj
13. Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa zdravstvene njege
14.
15.