Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA
Kratica predmeta PSD23 Šifra predmeta 101732
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ljiljana Pačić-Turk
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ljpturk@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 604
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Maja Brekalo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail maja.andelinovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 677
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josipa Gelo
Akademski stupanj/naziv josipa.gelo@unicath.hr Zvanje Predavač
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Žibrat
Akademski stupanj/naziv Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kzibrat@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s osnovama biopsihosocijalnog pristupa zdravlju i bolesti, s ulogom psiholoških čimbenika u nastanku i liječenju bolesti. Razvijanje sposobnosti primjene psiholoških vještina i tehnika u svakodnevnoj zdravstvenoj praksi.

Sadržaj predmeta: Biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti. Definicija, povijesni razvoj i područje djelovanja te perspektivne razvoja zdrastvene psihologije. Zdravstveno ponašanje i unapređenje zdravlja. Stres i tjelesno zdravlje. Psihosocijalna obilježja kroničnih bolesti. Psihološke poteškoće bolesnika u bolnici. Psihologija rehabilitacije.  Psihološke pojavnosti u terminalnim stanjima. Biopsihosocijalni pristup boli. Komunikacija zdravstvenih djelatnika i bolesnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razumjeti i objasniti specifičnosti biopsihosocijalnog modela zdravlja i bolesti; Razumjeti važnost zdravstvenog ponašanja za unaprjeđenje zdravlja; Objasniti utjecaj stresa na tjelesno zdravlje; Razumjeti i objasniti psihosocijalni pristup boli i različitim bolnim stanjima; Planirati različite postupke suzbijanja boli u multidisciplinarnom timu; Primijeniti spoznaje iz zdravstvene psihologije na procese dijagnostike i rehabilitacije pojedinaca s kroničnim bolestima; Kreativno formulirati individualne pristupe i metodičke postupke za postizanje optimalnih ishoda u području ublažavanja poteškoća i u području rehabilitacije
Literatura
Obvezna
 • Havelka Meštrović, A., Havelka, M. (2020). Zdravstvena psihologija. psihosocijalne osnove zdravlja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Nastavni tekstovi.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, vježbe)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene1. kolokvij – 50% 2. kolokvij – 20% 2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.4 50
Kolokvij-međuispit 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3.96 100
Datumi kolokvija 8. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti
3. Definicija, povijesni razvoj i područje djelovanja te perspektivne razvoja zdrastvene psihologije
4. Zdravstveno ponašanje i unapređenje zdravlja
5. Teorije stresa
6. Stres i tjelesno zdravlje
7. Psihosocijalna obilježja kroničnih bolesti
8. Kolokvij 1
9. Psihološke poteškoće bolesnika u bolnici
10. Psihologija rehabilitacije
11. Psihološke pojavnosti u terminalnim stanjima
12. Biopsihosocijalni pristup boli
13. Komunikacija zdravstvenih djelatnika i bolesnika
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Vježbe vezane uz temu predavanja
3. Vježbe vezane uz temu predavanja
4. Vježbe vezane uz temu predavanja
5. Vježbe vezane uz temu predavanja
6. Vježbe vezane uz temu predavanja
7. Vježbe vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Vježbe vezane uz temu predavanja
10. Vježbe vezane uz temu predavanja
11. Vježbe vezane uz temu predavanja
12. Vježbe vezane uz temu predavanja
13. Vježbe vezane uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Vježbe vezane uz temu predavanja