Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega u zajednici
Kratica predmeta SESP6-1 Šifra predmeta 144219
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 25
Seminari 5
Vježbe 90
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marica Miletić-Medved
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marica.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ines Kulić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail ines.kulic@unicath.hr Telefon +385 (1) ines.kulic@unicath.hr
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mirna Žulec
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail mirna.zulec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s mogućnostima prikupljanja, procjene, analize i interpretacije podataka potrebnih za provođenje intervencija sestrinske i zdravstvene skrbi u domu korisnika, u zdravstveno-socijalnim institucijama, kao i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim institucijama koje sudjeluju u skrbi populacije u zajednici. Upoznati studente s intervencijama medicinske sestre koje su usmjerene na provođenje zdravstvene njege u zajednici; promicanje zdravlja, provođenje zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanje stanovništva te rada u multidisciplinarnom timu. Usvojenim znanjima i vještinama studenti će steći potrebne kompetencije za zdravstvenu skrb i očuvanje zdravlja pojedinca i obitelji u zajednici.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - prikupiti potrebne podatke za provedbu zdravstvene skrbi u pojedinca i/ili obitelji; - analizirati prikupljene podatke o pojedincu, obitelji i zajednici; - analizirati potrebe bolesnog i zdravog pojedinca i/ili obitelji za provođenje zdravstvene njege u zajednici; - prepoznati čimbenike rizika za oštećenje zdravlja u pojedinca i obitelji te čimbenike rizika u zajednici; - razlikovati pristupe u planiranju zdravstvene skrbi u populaciji zdravih i bolesnih osoba; - razlikovati pristupe u planiranju zdravstvene skrbi u domu korisnika, zdravstveno-socijalnim institucijama i ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim institucijama; - razlikovati prioritete u provođenju zdravstvene skrbi u zajednici; - opisati potrebne postupke u planiranju i provođenju zdravstvene skrbi u zajednici; - koristiti stečeno znanje, vještine i metode rada za provođenje zdravstvenog odgoja individualnim radom i radom s malim i velikim grupama različitih javno-zdravstvenih problema sa svim dobnim skupinama; - opisati važnost rada medicinske sestre u timskoj, intersektorskoj i javno-zdravstvenoj suradnji; - napraviti plan provođenja zdravstvene skrbi u pojedinca i obitelji; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna

1. Mojsović, Z. i suradnici: Sestrinstvo u zajednici I., Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2005.
2. Mojsović, Z. i suradnici: Sestrinstvo u zajednici II., Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2006.

Dopunska

1. Šimunec D. ur. Smjernice za provođenje zdravstvene njege u patronažnoj djelatnosti, HKMS, Zagreb 2013.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3 0
Seminarski rad 0.3 30
Ukupno tijekom nastave 3.3 30
Završni ispit 0.7 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijesni pregled razvoja sestrinstva u zajednici
2. Suvremene odrednice sestrinske prakse za ljude u zajednici
3. Uloge i profesionalne kompetencije sestre u zajednici
4. Patronažna sestrinska skrb
5. POCT - pretrage
6. Medicinska dokumentacija, standardi i normativi rada u primarnoj zdravstvenoj zajednici
7. Komunikacija u patronaži
8. Cjelovit pristup u zbrinjavanju korisnika skrbi, obiteljsko zbrinjavanje
9. Rješavanje problema kroz proces sestrinske skrbi
10. Sestrinska skrb babinjače i novorođenčeta
11. Edukacija korisnika i obitelji za samozbrinjavanje
12. Skrb o osobama s posebnim psiho-socijalnim potrebama
13. Menadžment u zajednici
14. Razvojna psihologija i sestrinstvo
15. Unaprjeđenje zdravlja
Seminari
Tjedan Tema
1. Zdravstvena zaštita žena; Patronažna sestrinska skrb tijekom trudnoće i babinja
2. Patronažna sestrinska skrb o novorođenčetu i dojenčet; Mjere za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja malog i predškolskog djeteta
3. Mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja adolescenta
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.