Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega starijih osoba
Kratica predmeta SESP6-3 Šifra predmeta 144230
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 75
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ružica Mrkonjić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail ruzica.mrkonjic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mirna Žulec
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail mirna.zulec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente sa specifičnostima zdravstvenih potreba te načelima pružanja zdravstvene njege starijih osoba. Osposobiti studenta za primjenu vještina specifične sestrinske skrbi starijih osoba.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije; - objasniti osnovne značajke demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja; - razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi; - prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba; - provoditi postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije starijih osoba kao član tima; - procijeniti potrebe, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu njegu starijih osoba; - primjeniti mjere prevencije za starije osobe; - usporediti osnovne modele skrbi za starije osobe; - razviti pozitivna stajališta o starosti i starijim osobama.
Literatura
Obvezna

1. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2007.
2. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, Zagreb 2011.

Dopunska

1. Mojsović, Z. i sur. Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006. (str. 465. – 527.)
2. Despot Lučanin, J. Iskustvo starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko 2003.
3. Duraković, Z. i sur. Gerijatrija – medicina starije dobi, C. T. Poslovne informacije, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)
4. Schaie, K. W. i Willis, S. L. Psihologija odrasle dobi i starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3
Seminarski rad 0.2 20
Aktivnost na nastavi 0.1 10
Ukupno tijekom nastave 3.3 30
Završni ispit 0.7 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osnove gerijatrije i gerontologije
2. Demografsko starenje -starenje populacije
3. Fiziološke i patološke promjene u procesu starenja
4. Promjene u sposobnostima u starosti
5. Geroprofilaksa
6. Komunikacija sa starijim osobama
7. Modeli skrbi za starije osobe
8. Aktivno starenje i kvaliteta života starijih osoba
9. Predrasude i stereotipi o starijim osobama
10. Prepreke u tretmanu starijih osoba
11. Zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba
12. Njega gerantološkog bolesnika
13. Zaštita prava starijih osoba
14.
15.