Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega odraslih 1
Kratica predmeta SESP3-5 Šifra predmeta 144142
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Seminari 20
Vježbe 165
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jasna Čerkez Habek
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail jasna.habek@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jasminka Korenika
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje Predavač
Kontakt e-mail jasminka.korenika@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anđa Novokmet
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje
Kontakt e-mail anda.novokmet@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studenta s osnovnim načelima i vještinama zdravstvene njege oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu temeljnih vještina u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će: - prikupljati, procjenjivati, analizirati i interpretirati podatke vezane uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba internističkih, infektoloških i neuroloških bolesnika; - objasniti, planirati i provoditi zdravstvenu njegu; - razviti znanje o procjeni i planiranju zdravstvene njege bolesnika (internističkih, neuroloških, infektoloških); - objasniti i sudjelovati u planiranju i provođenju terapijskih i dijagnostičkih postupaka; - objasniti i kreirati plan provođenja zdravstvene skrbi u pojedinca; - objasniti i razlikovati prioritete u provođenju zdravstvene skrbi; - prepoznavati patofiziološke promjene u internističkih, neuroloških i infektoloških bolesnika; - pokazati znanje i vještine za rješavanje nepredvidivih situacija u sestrinskoj praksi; - odgovoriti na suvremene stručne zahtjeve u skrbi za bolesnike; - objasniti važnost rada medicinske sestre u timu te važnost timske suradnje; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna
 1. Franković S. i sur.: Zdravstvena njega odraslih, Zagreb. Medicinska naklada i HUMS, 2010.
 2. Ozimec, Š.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2000.
 3. Ozimec, Š.: Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2000.
 4. Sedić, B.: Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb 2000.
Dopunska
 1. Prlić N. Zdravstvena njega. Školska knjiga, Zagreb, 2009.
 2. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1995.
 3. Poeck, K.Neurologija. Školska knjiga, Zagreb, 2000.
 4. Hickey, JV. Neurological and Neurosurgical nursing. Philadelphia: Lippincott Company, 1998.
 5. Kurtović B, Svirčević V, Grgas-Bile C. Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika. HKMS, 2013.
 6. Vrhovac, B. i sur.: Interna medicina, Naklada Ljevak, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
 7. Morović-Vergles, J.: Interna medicina, Naklada Slap, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
 8. Brinar, V. i sur.: Neurologija, Školska knjiga, Zagreb 1994.
 9. Kuzman, I., Schonwald S.: Infektologija za medicinske sestre, Medicinska naklada Zagreb, 2000.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje i seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 6 0
Seminarski rad 0.4 20
Aktivnost na nastavi 0.2 10
Ukupno tijekom nastave 6.6 30
Završni ispit 1.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u kolegij; Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila
2. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bolesti probavnog sustava
3. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bolesti krvi i krvotvornog sustava
4. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bolesti dišnog sustava
5. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od endokrinoloških bolesti
6. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bolesti bubrega i mokraćnog sustava
7. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od reumatološko-imunoloških bolesti
8. Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od respiratornih bolesti
9. Zdravstavena njega bolesnika oboljelih od neuroloških bolesti
10. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od infektivnih bolesti
11. Uvod u zdravstvenu njegu neuroloških bolesnika: Tko je neurološki bolesnik?
12. Svijest i procjena svijesti, zdravstvena njega bolesnika s poremećajem svijesti
13. Neuro-dijagnostičke metode i intervencije medicinske sestre/tehničara
14. Specifičnosti zdravstvene njege neuroloških bolesnika
15. Anamneza i status neurološkog bolesnika, povezanost s neurološkim pregledom
Seminari
Tjedan Tema
1. Intervencije medicinske sestre kod hipoglikemije i edukaciji bolesnika s hipoglikemijama. Rehabilitacija bolesnika nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda.
2. Zadaci medicinske sestre u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka kod bolesti kardiovaskularnog sustava. Zadaci medicinske sestre u pripremi i izvođenju dijagnostičkih pretraga kod bolesti probavnog sustava.
3. Zdravstvena njega bolesnika s poremećajem srčanog ritma. Zdravstvena njega bolesnika kod krvarenja iz gastrointestinalnog sustava.
4. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od akutnog infarkta miokarda. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od ciroze jetre.
5. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od hipertenzije. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od kronične opstruktivne plućne bolesti
6. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od leukemije. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od miastenije gravis.
7. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od Parkinsonove bolesti. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od pneumonije.
8. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od šećerne bolesti. Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od upalnih bolesti crijeva.
9. Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od karcinoma pluća. Zdravstvena njega bolesnika s akutnom renalnom insuficijencijom.
10. Zdravstvena njega bolesnika s paraplegijom i tetraplegijom. Zdravstvena njega bolesnika s plućnim edemom.
11. Zdravstvena njega bolesnika s poremećajem svijesti. Zdravstvena njega inkontinentnih bolesnika.
12. Zadaci medicinske sestre kod izvođenja lumbalne punkcije. Zadaci medicinske sestre u rehabilitaciji neuroloških bolesnika.
13. Zadaća medicinske sestre kod prehrana neurološkog bolesnika. Standardne mjere zaštite.
14. Vrste izolacija bolesnika. Zbrinjavanje bolesnika oboljelog od meningitisa.
15. Zbrinjavanje bolesnika s dijarejom uzrokovanom Clostidium difficile. Prevencija bolničkih infekcija.