Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega odraslih 2
Kratica predmeta SP5-5 I Šifra predmeta 172078
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 7
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 40
Seminari 10
Vježbe 150
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mladen Stanec
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail mladen.stanec@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 633
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Gordana Jurić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail gordana.juric@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 642
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ružica Mrkonjić, Melita Mesar
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail ruzica.mrkonjic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Martina Mikšaj
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje Predavač
Kontakt e-mail martina.miksaj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marin Čargo
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail marin.cargo@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studenta s osnovnim načelima i vještinama zdravstvene njege kirurških bolesnika. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu temeljnih vještina u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će: - prikupljati, procijeniti, analizirati i interpretirati podatke vezane uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba u kirurških bolesnika; - objasniti i planirati opću i specijalnu zdravstvenu njegu kirurških bolesnika; - objasniti i provoditi opću i specijalnu zdravstvenu njegu kirurških bolesnika; - objasniti, planirati i primijeniti postupke usmjerene poboljšanju zdravlja, ozdravljenju ili mirnoj smrti; - objasniti i provoditi prijeoperacijsku pripremu bolesnika, skrb za vrijeme operacije i posljeoperacijsku zdravstvenu njegu; - pratiti i procijeniti uspješnost preoperativne, perioperativne i postoperativne zdravstvene njege; - planirati, primijeniti i evaluirati uspješnost postupaka u specijalnim područjima kirurške zdravstvene njege; - objasniti i provoditi intervenciju u zdravstvenoj njezi prema postavljenim smjernicama; - objasniti i provoditi edukaciju bolesnika i članova njegove obitelji; - objasniti i provoditi rehabilitaciju i palijativnu skrb; - nadzirati i upravljati kvantitetom i kvalitetom zdravstvene njege; - evaluirati i dokumentirati pruženu zdravstvenu njegu;
Literatura
Obvezna

1. Bačić, I., Karlo, R., Dunatov, T. (2018.) Kirurgija za studente zdravstvenih studija. Sveučilište u Zadru
2. Prpić, I. i suradnici (2005.) Kirurgija za medicinare. Školska knjiga

Dopunska

Herdman T.H., Kamitsuru S. Sestrinske dijagnoze. Definicije i klasifikacija 2018.-2020. Urednica hrvatskog izdanja Snježana Čukljek

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze
  3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
pdfcrowd.com
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 4.9 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarski rad 0.6 30
Ukupno tijekom nastave 5.6 30
Završni ispit 1.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 7 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Teorijska i praktična primjena znanja usmjerenog na zdravstvenu njegu kirurških bolesnika
2. Organizacija rada na kirurškim odjelima pojedinih specijalnosti
3. Sustavna perioperativna zdravstvena njega
4. Zdravstvena njega neurokirurških bolesnika
5. Zdravstvena njega bolesnika s operacijom na srcu i krvnim žilama
6. Zdravstvena njega bolesnika s operiranim prsnim košem/plućima
7. Zdravstvena njega bolesnika/bolesnice s operacijom dojke i operacijom štitnjače
8. Zdravstvena njega bolesnika s operacijom probavnog sustava
9. Zdravstvena njega bolesnika s operacijom mokraćnog sustava
10. Zdravstvena njega bolesnika s prijelomom kostiju, zglobova i ozljeda kralježnice. Zdravstvena njega kod opeklina
11. Postoperativne poteškoće i komplikacije
12. Tehnička priprema dvorane i instrumenata za kirurški zahvat. Osnove instrumentiranja.
13. Zdravstvena njega bolesnica s ginekološkim kirurškim zahvatima
14. Vrste kirurških zahvata. Transplantacija organa
15. Edukacija za primjenu znanja i vještina u prikupljanju podataka i procjeni potreba bolesnika za zdravstvenom njegom, postavljanje sestrinskih dijagnoza