Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Zdravstvena njega djeteta
Kratica predmeta SESP4-4 Šifra predmeta 144167
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 7
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 40
Seminari 10
Vježbe 150
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Turkalj
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mirjana.turkalj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Gordana Jurić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail gordana.juric@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anela Čulo
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje
Kontakt e-mail aculo@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj skrbi za zdravo i bolesno dijete u svim segmentima zdravstvene njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - procijeniti i razumjeti zdravstvene, edukacijske i suportivne potrebe djeteta i roditelja/skrbnika u svrhu održavanja tjelesnog i duševnog zdravlja, kao i prevencije bolesti te prepoznati fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest; - primijeniti proces zdravstvene skrbi prikupljanjem podataka, procjenom, analizom i interpretacijom podataka u svrhu individualizirane i kvalitetne skrbi za zdravo i bolesno dijete; - nabrojiti i objasniti pojedine faze u psihomotornom razvoju djeteta, teškoće u rastu i razvoju, stilove roditeljstva i njihov utjecaj na rast i razvoj djeteta; - procijeniti djetetov psihofizički status te koristiti načela terapijske komunikacije u razvoju odnosa: medicinska sestra – dijete - roditelj/skrbnik; - educirati roditelja/skrbnika o pravilnoj prehrani, njezi, odgojnim postupcima te zdravstvenoj skrbi za zdravo i bolesno dijete; - opisati i razumjeti učinke hospitalizacije na djecu u različitim fazama rasta i razvoja; - opisati etiologiju, simptome, liječenje te zdravstvenu njegu u djece s akutnim i kroničnim bolestima svih tjelesnih sustava; - demonstrirati različite načine primjene lijeka u djeteta, pripremu za dijagnostičko-terapeutske zahvate te ulogu medicinske sestre pri izvođenju medicinskih zahvata; - definirati i objasniti hitna stanja u pedijatriji i opisati zdravstvenu njegu u vitalno ugroženog djeteta; - definirati i objasniti procjenu boli i načine tretiranja boli u djece te definirati zdravstvenu njegu u djeteta u terminalnoj fazi bolesti.
Literatura
Obvezna

1. Turuk V.: Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, 2012.
2. Mardešić D. i sur. Pedijatrija, 8. izdanje. Zagreb: Školska knjiga, 2016.

Dopunska
  1. Ross Vlasta, Marshall M. Hait, Scott A. Miller: Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004. (odabrana poglavlja)
  2. Marinovič B.: Anamneza i klinički pregled djeteta. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (pohađanje najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 6 0
Aktivnost na nastavi 0.1 10
Seminarski rad 0.2 20
Ukupno tijekom nastave 6.3 30
Završni ispit 0.7 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 7 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Stilovi roditeljstva
2. Razdoblja u dječjoj dobi
3. Psihomotorni razvoj djeteta
4. Hospitalizam kod djece
5. Zlostavljanje i zanemarivanje djece
6. Pravilan pristup u komunikaciji s djetetom i roditeljem/skrbnikom
7. Pojedini oblici smetnje ponašanja u dječjoj dobi i pristup zbrinjavanja
8. Zdravstvena njega djeteta s intelektualnim poteškoćama
9. Prehrana dojenčeta i djeteta
10. Aktivna i pasivna imunizacija
11. Zdravstvena njega djeteta u hitnim stanjima i kod vitalno ugroženog djeteta
12. Zdravstvena njega djeteta kod akutnih i kroničnih bolesti
13. Zdravstvena njega i pristup djetetu u terminalnoj fazi bolesti
14. Procjena i način tretiranja boli u djece
15. Tehnike primjene lijekova i priprema doza lijekova u pedijatriji