Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Završni ispit
Kratica predmeta SESP6-9R Šifra predmeta 208916
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 642
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Završni ispit je ispit kojim se ocjenjuju znanja, stavovi i vještine u okviru kompetencija koje student stječe tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo. Na završnom ispitu student pokazuje vještine  kritičkog  razmišljanja  i /ili  sustavnog  pristupa  rješavanju problema u okviru ključnih kompetencija koje studenti stječu tijekom preddiplomskog studija. Pitanja se sastavljaju na način da je za njihovo rješavanje potrebna primjena cjelovitog (sintetskog) načina razmišljanja. Završni ispit sadrži pitanja iz slijedećih premeta: Osnove zdravstvene njege; Proces zdravstvene njege; Zdravstvena njega odraslih I; Zdravstvena njega majke i novorođenčadi; Zdravstvena njega djeteta; Zdravstvena njega odraslih II; Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika; Zdravstvena njega u zajednici, Zdravstvena njega starijih osoba; Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama, Zdravstvena njega u kući; Palijativna zdravstvena njega; Filozofija i etika u sestrinstvu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će moći sustavno objediniti i prikazati znanja iz područja procesa zdravstvene njege te različitih područja sestrinske skrbi i njege, etike u sestrinstvu, komunikacije i rada u timu, promicanja zdravlja i prevencije kao i donošenja odluka u sestrinskoj skrbi.
Literatura
Obvezna

Literatura iz predmeta koji su zastupljeni na ispitu a navedena je Detaljnim izvedbenom planu tih predmeta kao obvezna literatura i katalog pitanja za završni ispit

Dopunska

Literatura iz predmeta koji su zastupljeni na ispitu a navedena je Detaljnim izvedbenom planu tih predmeta kao dodatna literatura i katalog pitanja za završni ispit

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Položeni svi obvezni i izborni predmeti predviđeni studijskim programom. Uredno izvršene obveze na Kliničkim vježbama koje su predviđene studijskim programom.

Način polaganja ispita

Pismeni ispit obuhvaća 110 ispitna pitanja iz  kolegija koji se direktno odnose na sestrinske i kliničke kompetencije i znanja i to: Osnove zdravstvene njege (20 pitanja); Proces zdravstvene njege (15 pitanja); Zdravstvena njega odraslih I (15 pitanja); Zdravstvena njega majke i novorođenčadi (8 pitanja); Zdravstvena njega djeteta (10 pitanja); Zdravstvena njega odraslih II (15 pitanja); Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika (5 pitanja); Zdravstvena njega u zajednici (5 pitanja); Zdravstvena njega starijih osoba (3 pitanja); Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama (3 pitanja); Zdravstvena njega u kući (3 pitanja); Palijativna zdravstvena njega   (5 pitanja); Filozofija i etika u sestrinstvu  (3 pitanja).

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem završnog ispita dolazi se do ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova

dobar (3) 65-79% bodova

vrlo dobar (4) 80-89% bodova

izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0
Seminarsko izlaganje 0
Kolokvij-međuispit 0
Samostalni rad 4 0
Ukupno tijekom nastave 4 0
Završni ispit 1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE