Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u teologiju
Kratica predmeta KOMP2-5 Šifra predmeta 132356
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Zoran Turza
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail zoran.turza@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marija Sertić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail marija.sertic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim odrednicama i temeljnim pojmovima teologije kao znanosti i njezina suodnosa s drugim (poglavito humanističkim i društvenim) znanostima, s posebnim osvrtom na: a) izvore i metode unutar teoloških disciplina; b) odnos razuma i vjere; c) kršćansku objavu; d) crkveno učiteljstvo; e) raznolikost teoloških grana; f) teologiju i kršćansko življenje. Student po završetku predmeta stječe mjerodavnost za teološko pristupanje zbilji unutar interdisciplinarnoga znanstvenoga govora; poznaje temeljne značajke  govora o Bogu i glavne odrednice kršćanske vjere; prepoznavanje međusobne povezanost istina vjere; primjenjivanje stečenoga teološkog znanja u osvjetljavanju i rješavanju suvremenih problema u društvu.

Predmet će obrađivati sljedeće teme: Čovjek pred otajstvom (trojedinoga) Boga; povijest spasenja i povijest Objave; događaj Isusa Krista i ekleziološko očitovanje vjere; eshatološka pitanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Objasniti novost i presudnost pojave Isusa iz Nazareta s obzirom na vjeru Izraela. 2. Shvatiti temeljnu poruku Evanđelja u izričitom odnosu prema Isusovoj osobi kroz Govor na gori, tumačenje prispodoba i Isusovo autodefiniranje te, ponajviše, kroz događaj Isusova otkupiteljskog žrtvenog sebedarja dovršenog Uskrsnućem i aniticipiranog Posljednjom večerom. 3. Rekapitulirajući dosad spomenuto, objasniti narav kršćanske objave i dinamiku autentične ljubavi, razumijevajući kršćanstvo upravo polazeći od osobe Isusa koji je Krist i od središnjosti ljubavi. 4. Predstaviti živote i poruke izabranih svetica i svetaca Katoličke Crkve s gledom na središnjost ljubavi. 5. Objasniti temeljni stav i sadržaj apostolske ispovijesti vjere u dinamičnom suodnosu sa zakonom slavljenja, moljenja i življenja. 6. Uočiti stupanj vjerodostojnosti kršćanske opcije. 7. S razumijevanjem pologa kršćanske vjere znati pružiti odgovore na neka aktualna pitanja.
Literatura
Obvezna

Tomislav Ivančić, Susret sa živim Bogom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000.; Nikola Dogan, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo 2003.

Dopunska

Romanus Cessario, “Kreposti”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007., 9-102; Benedikt XVI., “Dogma i navještaj”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 273-308; Adalbert Rebić, “Biblijska prapovijest”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 57-190; Robert Barron, “Katolicizam”, Verbum, 2015., 15-43; 157-186.; Christoph Böttigheimer, “Shvatiti vjeru. Teologija čina vjere.”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015., Hans Urs von Balthasar, “Eshatologija u našem vremenu. Posljednje čovjekove stvari i kršćanstvo.”, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti –  1. kolokvij (pismeni), 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni). Za prolaz je nužno pozitivno položiti 50% pismenog ispita.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70%

    1) 1. kolokvij – max. 35%
    2) 2. kolokvij – max. 35%

b) Završni pismeni ispit – max. 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet.
2. Kršćanska vjera kao polazište kršćanske teologije.
3. Teologija je razumijevanje vjere.
4. Teologija je govor o Bogu.
5. Teologija je reflektirano samorazumijevanje kršćanske zajednice – Crkve.
6. Teologija i javno lice vjere.
7. Kolokvij.
8. Biblijsko razumijevanje čovjeka: Stari i Novi zavjet
9. Kršćanska antropologija: grijeh i milost.
10. Kršćanska antropologija: teologalne kreposti.
11. Kršćanska antropologija: eshatološki vidici s obzirom na čovjeka.
12. Kršćanska antropologija: konfesionalni naglasci.
13. Sudjelovanje na predavanju, tribini ili okruglom stolu.
14. Granična pitanja teologije i drugih znanosti.
15. Kolokvij.