Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u psihologiju
Kratica predmeta SOCP1-8 Šifra predmeta 97863
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Josip Bošnjaković
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail josip.bosnjakovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jelena Zadro
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail jelena.zadro@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 673
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:

Upoznavanje studenata s povijesnim razvojem ideje znanstvene psihologije, definicijom i predmetom psihologije te glavnim područjima znanstvenog proučavanja u psihologiji.

Sadržaj predmeta:

Filozofski i znanstveni korijeni psihologije; teorijski sustavi u psihologiji; odnos psihologije prema srodnim znanostima; upoznavanje s glavnim znanstvenim područjima unutar psihologije – biološke osnove ponašanja, percepcija, učenje i pamćenje, emocije, motivacija, spoznaja, sposobnosti, razvoj ličnosti, psihološki poremećaji. Etički izazovi u psihologiji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon položenog predmeta student će moći: - Nabrojiti glavne pravce u povijesti psihologije kao i suvremene pristupe - Sažeti i objasniti dinamičke i kognitivne procese - Protumačiti procese motivacije, osjećaja, sukoba i prilagođivanja. Prepoznati kako izabrati, analizirati, obraditi i pohranjivati informacije - Objasniti i prokazati ljudsko ponašanje - Poboljšati kvalitetu života te integrirati sadržaj predmeta sa svakidašnjim životnim situacijama - Napisati seminar o izloženoj temi
Literatura
Obvezna

Bošnjaković, J. i Radionov, T. (2018). Empathy: Concepts, theories and neuroscientific knowledge. Alcoholism and Psychiatry Research: Journal on Psychiatric Research and Addictions, 54(2), 123-150.

Milivojević, Z. (2010). Emocije. Zagreb: Mozaik knjiga.

Petz, B. (2010). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)

Rathus, S. P. (2001). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)

Vuković, D. i Bošnjaković, J. (2016). Empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke perspektive. Bogoslovska smotra, 86(3), 731-756.

Bošnjaković, J. i Radionov, T. (2018). Empathy: Concepts, theories and neuroscientific knowledge. Alcoholism and Psychiatry Research: Journal on Psychiatric Research and Addictions, 54(2), 123-150.

Milivojević, Z. (2010). Emocije. Zagreb: Mozaik knjiga.

Petz, B. (2010). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)

Rathus, S. P. (2001). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (izabrani dijelovi udžbenika)

Vuković, D. i Bošnjaković, J. (2016). Empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke perspektive. Bogoslovska smotra, 86(3), 731-756.

Dopunska

Bošnjaković J. (ur.) (2014). Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose. Đakovo: KBF.

Brajša, P. (2013). Bez razgovora se ne može. Zagreb: Glas Koncila.

Brajša-Žganec, A. i dr. (2014). Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva. Zagreb: Naklada Slap.

Goleman, D. (2012). Emocionalna inteligencija. Zagreb: Mozaik knjiga.

Johnson, S. (2001). Tko je maknuo moj sir. Zagreb: Svijet knjige.

Muzur, A. (2010). Tajne mozga. Zagreb: Medicinska naklada.

Živković I. (2015). Temeljni koncepti socijalne psihologije. Zaprešić: Baltazar.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu)

2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, seminarski rad)

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; dva kolokvija (pismeno);
2) Završni ispit (usmeni); Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – kumulativno ostvareno putem seminarskih obveza i kolokvija.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

a) Kolokvij 1 – 30%

b) Kolokvij 2 – 30%

c) Seminarski rad – 10%

2. Završni ispit (usmeni) – 30 % ocjene

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Kolokvij-međuispit 0.66 30
Seminarski rad 0.22 10
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 6. i 11. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Što je psihologija?
2. Metode istraživanja
3. Organske osnove naših doživljavanja
4. Osjeti i percepcija
5. Učenje
6. Pamćenje
7. Mišljenje i govor
8. Čuvstva/Emocije
9. Ličnost
10. Motivacija
11. Inteligencija
12. Primjena psihologije u društvenom životu
13. Društvene mreže i psihologija
14. Psihički poremećaji i poremećaji ličnosti
15. Integracija osobnosti i empatija
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
3. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
4. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
5. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
6. Kolokvij 1
7. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
8. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
9. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
10. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
11. Kolokvij 2
12. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
13. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
14. Seminarski rad vezan uz temu predavanja
15. Seminarski rad vezan uz temu predavanja