Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta UVOD U PSIHOLOGIJU
Kratica predmeta PSIP1-1 Šifra predmeta 97812
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Vlado Šakić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail vlado.sakic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dominik-Borna Ćepulić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail dominik.cepulic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s povijesnim pregledom razvoja ideje znanstvene psihologije i analizom pojedinih usmjerenja te etičkim problemima u psihologiji. Razvijanje vještine javnog prezentiranja sadržaja.

Sadržaj predmeta: Filozofski i znanstveni korijeni psihologije. Psihologija i antika. Razdoblje kršćanske filozofije. Svijet renesanse. Asocijacionistička filozofija 19. stoljeća. Definicije, temeljna područja psihologije. Budućnost psihologije.

 

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Identificirati ideje znanstvene psihologije u pojedinim filozofskim pravcima preko kojih se psihologija razvijala; Povezati povijesni razvoj psihologije kroz filozofiju sa dosezima suvremene psihologije kao samostalne znanosti; Suprotstaviti različita shvaćanja psihologijskih pitanja te ih usporediti; Pripremiti izlaganje na zadanu temu; Argumentirati mišljenje o pojedinoj (seminarskoj) temi kojom se student bavio tijekom semestra
Literatura
Obvezna
 • Hergenhahn, B. R. (2009). An Introduction to the History of Psychology. Wadsworth: Cengage Learning;
 • Hothersall, D. (2002). Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Ivo Pilar: Borba za vrijednost svoga “Ja”: pokus filozofije slavenskog individualizma (osvrt na djelo u članku prof. dr. sc. Vlade Šakića)
 • Krstić, K. (1964). Marko Marulić – autor termina „psihologija“. Acta Instituti psychologici Universitatis Zagrabiensis, 35-48, Filozofski fakultet, 7-13.
Dopunska
 • Chance, P. i Harris, T. G. (Eds.) (1990). The Best of Psychology Today. New York: McGraw-Hill.
 • Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L. i Loftus, G.R. (2007). Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 1. kolokvij – 25%
 • 2. kolokvij – 25%
 • seminarsko izlaganje – 20%

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

 Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Kolokvij-međuispit 0.55 25
Seminarsko izlaganje 0.44 20
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Grčka filozofija i njen značaj za razvoj znanosti
3. Sokrat, Platon, Aristotel
4. Rani srednji vijek i utjecaj velikih religija, a posebice kršćanstva (1. dio)
5. Rani srednji vijek i utjecaj velikih religija, a posebice kršćanstva (2. dio)
6. Renesansa i početak moderne znanosti i filozofije
7. Kolokvij 1
8. Postrenesansno razdoblje od empirizma do pozitivizma (1. dio)
9. Postrenesansno razdoblje od empirizma do pozitivizma (2. dio)
10. Racionalizam, romantizam i egzistencijalizam (1. dio)
11. Racionalizam, romantizam i egzistencijalizam (2. dio)
12. Rana faza fiziologije i počeci znanstvene psihologije
13. Razvoj znanstvene psihologije u Hrvatskoj
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminara
2. Upoznavanje s tehnikama prezentiranja
3. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
4. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
5. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
6. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
7. Kolokvij 1
8. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
9. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
10. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
11. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
12. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
13. Seminarska tema iz suvremene psihologije vezana uz temu predavanja
14. Kolokvij 2
15. Završno predavanje