Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u pomoćne povijesne znanosti II
Kratica predmeta POVP3-8 Šifra predmeta 97968
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Matijević Sokol
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail mirjana.matijevic.sokol@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta stjecanje uvida u niz vještina, tehničkih znanja i postupaka koji su potrebni za rad na području povijesnih istraživanja osobito za rad na srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl. Uvod u pomoćne povijesne znanosti II. čine egdotika, kronologija, latinska epigrafija, heraldika i sfragistika (sigilografija), genealogija, veksilologija i pregled ostalih pomoćnih disciplina.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati pojmove egdotike, kronologije, latinske epigrafije i ostalih disciplina 2. Znati služiti se egdotički priređenim tekstom 3. Upoznati se sa sustavima datiranja 4. Naučiti datirati zapise iz dokumenata 5. Prepoznati epigrafske zapise 6. Analizirati heraldičku i sfragističku baštinu 7. Svladati metodu genealoških istraživanja i njegovu primjenu 8. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb 1991.3 (ili 1972. i 1985.2); B. Zmajić, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, Zagreb, 1996.; S. Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971.; Skripta (u pripremi).

Dopunska

A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Milano 2005. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje); H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 1991. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje); I. Bojničić, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Zagreb 1995.; Z. Herkov, Naše stare mjere i utezi: uvod u teoriju povijesne metrologije i njezine praktična primjena pri proučavanju naše gospodarske povijesti, Zagreb 1973.; A. Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb 1998.; B. Mimica, Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske (IV. st. pr. Krista – 1918.), Rijeka 1994.; M. Slukan Altić, Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima, Samobor 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno sudjelovanje u vježbama;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – vježbe; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (pismeni i usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • vježbe – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Kolokvij-međuispit 0.3 25
Aktivnost na nastavi 0.2 20
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 7. nastavni termin; 2. kolokvij: 15. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Egdotička pravila I.
2. Egdotička pravila II.
3. Kronologija. Osnovni dijelovi datum.
4. Načini datiranja. Svetkovine, ere, stilovi.
5. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.).
6. Povijesni pregled istraživanja epigrafije
7. Kolokvij
8. Najvažniji epigrafski spomenici hrvatskog srednjovjekovlja
9. Heraldika. Povijesni pregled.
10. Definicija i osnovni pojmovi.
11. Heraldička baština – najvažniji spomenici.
12. Sfragistika (sigilografija).Uvod s povijesnim pregledom. Osnovni pojmovi.
13. Genealogija. Uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled.
14. Osnovni pojmovi preostalih pomoćnih disciplina.
15. Kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Egdotička pravila I.
2. Egdotička pravila II.
3. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
4. Načini datiranja. Svetkovine, ere, stilovi.
5. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.).
6. Povijesni pregled istraživanja epigrafije
7. Kolokvij
8. Najvažniji epigrafski spomenici hrvatskog srednjovjekovlja
9. Heraldika. Povijesni pregled.
10. Definicija i osnovni pojmovi.
11. Heraldička baština – najvažniji spomenici.
12. Sfragistika (sigilografija).Uvod s povijesnim pregledom. Osnovni pojmovi.
13. Genealogija. Uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled.
14. Osnovni pojmovi preostalih pomoćnih disciplina.
15. Kolokvij