Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u odnose s javnošću
Kratica predmeta KOMP2-2 Šifra predmeta 132361
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Iko Skoko
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj/naziv Magistar komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su sljedeći: pripremiti studente za temeljno razumijevanje odnosa s javnošću, upoznati ih s povijesnim razvojem te discipline, međuodnosom sa srodnim disciplinama, važnošću odnosa s javnošću u suvremenom svijetu, vrstama te temeljnim načinima njihove primjene u praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove iz teorije odnosa s javnošću. 2. Opisati povijesni tijek razvoja odnosa s javnošću. 3. Prepoznati ulogu i značaj odnosa s javnošću u suvremenom svijetu. 4. Grupirati glavne značajke istraživanja iz područja odnosa s javnošću. 5. Predložiti vlastite modele primjene odnosa s javnošću u praksi.
Literatura
Obvezna

Tomić, Z. (2008). Odnosi s javnošću – teorija i praksa. Zagreb-Sarajevo: Synopis.

Skoko, B. (2006). Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću. Zagreb: MPR.

Dopunska

Theaker, A. (2003). Priručnik za odnose s javnošću. Zagreb: HUOJ.

Cutlip, S., Center, A. Broom, G. (2010). Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: MATE.

Cutlip, S., Center, A., Broom, G. (2003). Odnosi s javnošću. Zagreb: MATE.

Cottle, S. (2009). Informacije, odnosi s javnošću i moć. Zagreb: Naklada Medijska istraživanja.

Kesić, T. (2003). Integrirana marketinška komunikacija. Zagreb: Izdavačka kuća Opinio.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – domaća zadaća

2) Seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

3) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) domaća zadaća – max 10%

   2) seminarsko izlaganje – max 20%; 
   3) 1. kolokvij – max. 20%;
   4) 2. kolokvij – max. 20%;
b) Završni ispit max 30%
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.65 20
Kolokvij-međuispit 0.65 20
Seminarski rad 0.76 20
Domaća zadaća 0.6 10
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojam i kontekst odnosa s javnošću.
2. Povijesni razvoj odnosa s javnošću u svijetu i Hrvatskoj.
3. Povijesni razvoj odnosa s javnošću u svijetu i Hrvatskoj.
4. Teorijske osnove odnosa s javnošću.
5. Upravljanje odnosima s javnošću.
6. Istraživanje, planiranje, provedba i evaluacija.
7. Kolokvij.
8. Odnosi s javnošću u korporativnom sektoru.
9. Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru.
10. Manipulativni odnosi s javnošću. Odnosi s javnošću i propaganda.
11. Glasnogovorništvo.
12. Pisana i verbalna komunikacija u odnosima s javnošću.
13. Etičnost u odnosima s javnošću. Mogućnosti zaštite časti, privatnosti i ugleda u odnosima s medijima.
14. Trendovi razvoja odnosa s javnošću u Hrvatskoj i Europi. Budućnost odnosa s javnošću.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave.
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
7. Kolokvij.
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
15. Kolokvij.