Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u novinarstvo
Kratica predmeta KOMP1-2 Šifra predmeta 132352
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matea Vidulić
Akademski stupanj/naziv Magistra komunikologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail mvidulic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Studentima dati uvid u temeljne procese koje karakteriziraju novinarstvo u suvremenim društvima. Prikazati povijesnu ulogu, utjecaj i razvoj novinarstva. Ukazati na specifičnosti novinarstva kao profesije, te ujedno identificirati ključne subjekte novinarskog polja. Prikazati i problematizirati društveni položaj novinarstva u odnosu na ostale društvene subjekte.

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Izdvojiti glavne značajke novinarstva u suvremenim društvima. 2. Diskutirati o povijesnoj ulozi, utjecaju i razvoju novinarstva. 3. Objasniti utjecaj medijskih vlasnika na sadržaj medija. 4. Interpretirati i analizirati tradicionalne i nove modele novinarstva. 5. Objasniti ulogu politike na razvoj medija.
Literatura
Obvezna

Rudin, R., Ibbotson, T. (2008). Uvod u novinarstvo. Zagreb: Mate.

Kanižaj, I., Skoko, B. (2010). Mitovi i istine o novinarskoj profesiji – imidž novinara u hrvatskoj javnosti. Medijske studije 1-2: 20-39.

Street, J. (2003). Masovni mediji, politika i demokracija. Zagreb: Bibilioteka Politička Misao: 87-139.

Profesionalno novinarstvo i samoregulacija. Novi mediji i stare dvojbe u Jugoistočnoj Europi i Turskoj (2011). UNESCO.

Peruško, Z. (ur.) (2011). Uvod u medije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.

Dopunska

Malović, S., Ricchiardi, S. (1996). Uvod u novinarstvo. Zagreb: Izvori.

Schudson, M. (2003). The Sociology of News. New York: W.W.Norton & Company.

Tumber, H. (1999). News: A Reader. Oxford: Oxford University Press.

Hoyer, S. (1996). The End of Journalism: Media and Newswork in the United States. U: Javnost/The Public, 3, 3: 21-41.

Gavranović, A., Naprta, R. (2008). Ekonomski položaj medija u Hrvatskoj. U: Medianali 2, 3: 69-85.

Engwall, R.M. (1978). Newspapers as organizations. Farnorough: Saxon House.

Baldasty, G.J. (1992). The Commercialization of News in the Nineteenth Century. Madison: University of Wisconsin Press.

Kunczik M, Zipfel A. (2006). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung: 69-122.

Malović, S. (2004), Ima li granice slobodi medija?, u: Politička misao, Vol XLI, br. 1, str. 32–41.

Malović, S. (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing–Tehnička knjiga.

Malović, S., Ricchiardi, S., Vilović, G. (2007), Etika novinarstva, Zagreb: ICEJ i Sveučilišna knjižara.

Perišin, T., Mlačić, P. (2014), Studij novinarstva: Digitalni kurikulum za digitalno novinarstvo, u: Medijska istraživanja, god. 20, br. 1, 25-43.

Vilović, G. (2007). Povijest vijesti. Zagreb: ICEJ & Sveučilišna knjižara.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje i predan pisani seminarski rad; kolokvij (pismeni)
2) Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:dovoljan (2) – 50-64,9 %dobar (3) – 65-79,9 %vrlo dobar (4) – 80-89,9 %izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene   1) Seminarsko izlaganje i predani seminarski rad – max. 35 %;    2) kolokvij – max. 35 %;   b) Završni ispit    3)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.33 35
Seminarski rad 1.33 35
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Što je to novinarstvo? Temeljni pojmovi novinarstva.
2. Novinarstvo kao profesija. Društveni utjecaj i povjerenje građana u novinarsku profesiju.
3. Povijesni razvoj novinarstva: tisak, agencije, radio, televizija.
4. Novi oblici novinarstva: internetsko novinarstvo i građansko novinarstvo.
5. Slobodno (freelance) novinarstvo.
6. Novinarske vrste.
7. Istraživanje i bilježenje informacija.
8. Kolokvij.
9. Samoregulacija i regulacija novinarske profesije.
10. Novinarsko pravo i novinarska načela.
11. Osposobljavanje i karijera novinara.
12. Novinarske organizacije.
13. Utjecaj medijskog okrupnjavanja i medijskih vlasnika na sadržaj medija.
14. Mediji, novinarstvo i politika.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave.
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
7. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
8. Kolokvij.
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
15. Kolokvij.