Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Uvod u akademski studij
Kratica predmeta KOMP1-8 Šifra predmeta 186524
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 20
Seminari 10
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Togonal
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.togonal@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Leali Osmančević
Akademski stupanj/naziv Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail leali.osmancevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je kolegija usvajanje znanja i kompetencija za samostalno pisanje akademskih radova. Nakon odslušanog kolegija studenti će biti osposobljeni za samostalno istraživanje teme znanstvenoga ili stručnoga rada te njegovo pravilno oblikovanje  u skladu sa standardima akademskoga pisanja. U okviru kolegija studenti će također svladati primjenu informacijskih tehnologija u akademskome pisanju.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Samostalna primjena informacijskih tehnologija u akademskom pisanju. Spodobnost oblikovanja znanstvenoga rada uvažavajući pravila akademskoga pisanja. Odgovarajuća primjena metoda znanstvenoga istraživanja. Samostalna prezentacija znanstvenoga rada. Demonstriranje stečenih znanja i vještina istraživanja i pisanja pisanjem akademskog eseja.
Literatura
Obvezna

1. Oraić Tolić, Dubravka. (2011). Akademsko pismo. Naklada Ljevak. Zagreb (odabrana poglavlja) 2. Togonal, Marijana. (2019) Metodičko-jezični priručnik za pisanje akademskoga rada. Hrvatsko katoličko sveučilište. Zagreb.

Dopunska

Murati, T. (2006). „Oblikovanje bilježaka i sustavi citiranja u stručnom i znanstvenom tekstu.” Društvena istraživanja, 15, 1-2, str. 155-171.

Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010) Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno ili  stručno istraživanje. M. E. P. Zagreb.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave:

– pristunost na najmanje 70% nastave prema studijskome programu i izvedbenome nastavnom planu

2. Uredno izvršene nastavne aktivnosti:

– Napisani i predani sažetci; pripremljen i na vrijeme predan akademski esej

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskoga rada kroz:

1. Nastavne aktivnosti

–  uredno predani i napisani primjeri pisanja sažetaka te akademskog eseja

2. Završni ispit (pisani)

 

Način ocjenjivanja
  1. Nastavne aktivnosti – 70 %:

        a)    1. kolokvij – 35 %
        b)    2. kolokvij – 35 %

     2.    Završni pisani ispit – 30 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.5 0
Kolokvij-međuispit 0.35 35
Kolokvij-međuispit 0.35 35
Ukupno tijekom nastave 1.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
2. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti. Etički kodeksi pri pisanju znanstvenoga i stručnoga rada.
3. Vrste akademskoga pisma. Pripreme za istraživanje, primarni i sekundarni izvori: proučavanje literature.
4. Metode prikupljanja i interpretacije podataka. Prikazivanje rezultata.
5. Strukturalni dijelovi akademskoga pisma.
6. Citiranje.
7. Pisanje bibliografskih jedinica i uputnica.
8. Parafraziranje i sažimanje.
9. Jezično-stilska obilježja akademskoga pisma I.
10. Jezično-stilska obilježja akademskoga pisma II.
11. Povezivanje teksta: uloga konektora i modifikatora.
12. Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada.
13. Primjena informacijskih tehnologija u akademskom studiju.
14. Usmeno izlaganje potpomognuto vizualnom prezentacijom.
15. Zaključno predavanje.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
2. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti. Etički kodeksi pri pisanju znanstvenoga i stručnoga rada.
3. Vrste akademskoga pisma. Pripreme za istraživanje, primarni i sekundarni izvori: proučavanje literature.
4. Metode prikupljanja i interpretacije podataka. Prikazivanje rezultata.
5. Strukturalni dijelovi akademskoga pisma.
6. Citiranje.
7. Pisanje bibliografskih jedinica i uputnica.
8. Parafraziranje i sažimanje.
9. Jezično-stilska obilježja akademskoga pisma I.
10. Jezično-stilska obilježja akademskoga pisma Ii.
11. Povezivanje teksta: uloga konektora i modifikatora.
12. Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada.
13. Primjena informacijskih tehnologija u akademskom studiju.
14. Usmeno izlaganje potpomognuto vizualnom prezentacijom.
15. Zaključno predavanje.