Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Tiskano novinarstvo
Kratica predmeta KOMP1-3 Šifra predmeta 186525
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Uldrijan
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail ivan.uldrijan@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dražen Ćurić
Akademski stupanj/naziv Diplomirani novinar Zvanje
Kontakt e-mail drazen.curic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Na predmetu će se studenti upoznati sa specifičnostima tiskanog novinarstva, s hrvatskim dnevnim novinama, temeljnim pojmovima u novinstvu te s novinarskim vrstama. Bit će riječi i o organizaciji rada novinskog uredništva i načinima pisanja za tiskovine.

Sadržaj predmeta: Specifičnosti tiskanih medija. Dnevne novine u Republici Hrvatskoj. Kako nastaju novine. Rad u uredništvu – desk. Od događaja do vijesti. Selekcija vijesti. Izvori informacija. Primatelji vijesti. Novinari u tiskanim medijima – profesionalni standardi izvještavanja. Uvod u novinarske vrste – vijest, izvještaj, intervju. Subjektivne novinarske vrste. Izvještavanje s terena. Obrada teksta, navođenje i citiranje. Embargo. Ispravak. Istraživačko novinarstvo.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Opisati tijek razvoja tiskanog novinarstva. 2. Izdvojiti glavne značajke raznih novinarskih vrsta. 3. Definirati osnovne pojmove u novinarstvu. 4. Demonstrirati stečena znanja s predmeta kroz samostalno pisanje za tiskovine.
Literatura
Obvezna

Malović, S. (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

Malović, S. (2003). Novine. Zagreb: Sveučilišna knjižara.

Bobić, D. (1987). Što s događajem: o umijeću novinskog obavještavanja. Zagreb: Informator.

 

Dopunska

Grbelja, J., Sapunar, M. (1993). Novinarstvo – teorija i praksa. Zagreb: MGC: 83. – 195.

Malović, S. (ur.) (2007). Vjerodostojnost novina. Zagreb:  ICEJ.

Baldasty, G.J. (1992). The Commercialization of News in the Nineteenth Century. Madison: University of Wisconsin Press.

Meyer, P. (2004). The Vanishing Newspaper – Saving Journalism in the Information Age. Missouri: University of Missouri Press.

Alsop, J., Alsop, S. (1958). The Reporter’s Trade. New York: Reynal.

De Vries, J. (2008). Newspaper design as cultural change. U: Visual Communication, 7: 5-25.

Gans, H.J. (1979). Deciding What’s News. London.

Gavranović A., Naprta, R. (2008). Ekonomski položaj medija u Hrvatskoj. U: Medianali. 2, 3: 69-85.

Gavranović A. (2009). Mediji – mitovi i stvarnost. Zagreb: Sveučilišna knjižara.

Malović, S., Ricchiardi, S. (1996). Uvod u novinarstvo. Zagreb: Izvori.

Rudin, R., Ibbotson, T. (2008), Uvod u novinarstvo. Osnovne tehnike i temeljna znanja, Zagreb: Mate & Zagrebačka škola ekonomije i managementa.

Vilović, G. (2007). Povijest vijesti. Zagreb: Sveučilišna knjižara, ICEJ.

Poler Kovačić, M. (2005). Novinari i njihovi izvori: uloga odnosa s medijima pri upravljanju pristupa novinarskim objavama. U: Medijska istraživanja, 11, 1: 9-31.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminar; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 i više %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminar – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.56 20
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osnovne karakteristike tiskanog novinarstva.
2. Povijesni pregled tiskanog novinarstva.
3. Dnevne novine, tjednici, revije i magazini.
4. Proizvodnja novina.
5. Rad u uredništvu (obilazak novinskog uredništva - terenska nastava).
6. Selekcija vijesti.
7. Kolokvij.
8. Rubrike: unutarnjo-politička, vanjsko-politička, regionalne, kulturna, sportska, grafička, religijska.
9. Novinari u tiskanim medijima - profesionalni standardi izvještavanja.
10. Subjektivne novinarske vrste.
11. Naslovi.
12. Intervju.
13. Istraživačko novinarstvo.
14. Kolokvij.
15. Vizualno komuniciranje u tiskanom novinarstvu.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni susret, objašnjenje tema i načina rada.
2. Kako napisati vijest. Lead: karakteristike i razrada.
3. Dnevne novine u Republici Hrvatskoj (analiza).
4. Prikupljanje informacija. Izvori i citiranje.
5. Rad u uredništvu (obilazak novinskog uredništva - terenska nastava).
6. Obrada informacija.
7. Kolokvij.
8. Izvještaj: konferencije za medije, sjednice, skupovi.
9. Izvještaj: nesreće.
10. Komentar, osvrt, recenzija, kritika.
11. Subjektivne novinarske vrste u hrvatskim tiskanim medijima (analiza).
12. Intervju.
13. Istraživačko novinarstvo.
14. Kolokvij.
15. Fotonovinarstvo.