Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teorije sestrinske etike i etičke dileme
Kratica predmeta SESD1-4 Šifra predmeta 144252
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Suzana Vuletić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail suzana.vuletic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Martina Vuk
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail martina.vuk@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Luka Poslon
Akademski stupanj/naziv Magistar filozofije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studenta s načinima kojima se medicina suočava s etičkim izborima i odgovornostima, pomoći studentima razlikovati etička (normativna) i činjenična (deskriptivna) pitanja i dvojbe, te im objasniti teoretske alate kojima se identificiraju etička pitanja, sabiru i analiziraju etičke dvojbe i prezentiraju dobro argumentirana rješenja za etički dvojbene situacije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti će nakon odslušanih predavanja moći identificirati i procijeniti važeča načela medicinske etike, formulirati vlastito mišljenje o kompleksnim pitanjima, prenjeti svoja stajališta i potkrijepiti ih s valjanim argumentima. Također će moći prepoznati načine na koji medicinska znanost i tehnologija utječu na moderno društvo i kulturu.
Literatura
Obvezna
  1. VULETIĆ – M. ČIVLJAK, Teorije etike i etičke dileme, Radni materijali ad usum privatum, HKS, Zagreb, 2016./2017.
  2. HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA, Etički kodeks medicinskih sestara, 2005. https://www.hkms.hr/data/1321863874_853_mala_Eticki%20kodeks.pdf
  3. I. ŠEGOTA, Etika sestrinstva, Pergamena, Zagreb, 1997.
  4. N. ZURAK (ur.), Medicinska etika, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Merkur A.B.D., Zagreb, 2007.
  5. T. MATULIĆ, Identitet, profesija i etika sestrinstva, u: Bogoslovska Smotra 77 (2007.) 3., str. 727-744.
  6. M. ARAMINI, Uvod u bioetiku, KS, Zagreb, 2009.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)

2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje i seminarski rad

2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:

dovoljan (2) 50-64% bodova

dobar (3) 65-79% bodova

vrlo dobar (4) 80-89% bodova

izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarsko izlaganje 0.4 15
Seminarski rad 0.4 15
Ukupno tijekom nastave 2 30
Završni ispit 2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijesna izgradnja strukovne i etičke autonomije sestrinstva
2. Od opće do etike sestrinstva
3. Pedagoška perspektiva vrijednosno moralnog i etičkog odgoja sestrinske profesije
4. Etička odgovornost medicinskih sestara
5. Moralne teorije i principi usmjeravanja: sukobljavanje s divergentnim stajalištima
6. Medicinska sestra u službi dostojanstva pacijenta
7. Temeljni izazovi bioetike u kontekstu medicinskog napretka
8. Bioetika kao znanstvena disciplina i moralno usmjerenje
9. Bioetički izazovi suvremene biomedicinske tehnologije – Sukob stajališta
10. Savjest kao moralni i religiozni fenomen
11. Disciplinska odgovornost, povrede dužnosti i sankcije za nesavjesno liječenje medicinskih sestara
12. Etičke dileme u kliničkom kontekstu sestrinstva: Pitanja iz kliničkog iskustva
13. Karakterno-moralne osobine i profesionalne vještine „dobre i kompetentne“ sestre
14. Integracija etičke i profesionalne odgovornosti u klinički dvojbenim situacijama
15. Otvorena pitanja daljnje emancipacije i profesionalizacije sestrinstva