Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teorije medija
Kratica predmeta KOMP3-1 Šifra predmeta 132548
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 683
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižć
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studenti će kroz ovaj predmet naučiti u kakvom suodnosu stoje masovni mediji i društvo te će im biti objašnjen temelji discipline masovne komunikacije kao znanstvenog  područja i osnovne teorije medija koje se razvijaju u 20. i 21. stoljeću. Također, govorit će se o glavnim atributima masovnih medija i njihovog doprinosa komuniciranju informacija i ideja; analizirat će se politički, društveni i  ekonomski kontekst medija i proučiti komunikacijski odnos pojedinca, društva i medijske industrije, te će se studente potaknuti da postanu kritički korisnici informacija posredovanih putem masovnih medija, kao i da razumiju efekte koje masovni mediji imaju na pojedince, grupe i društva. Proučavat će se i neki budući pravci razvoja masovnih medija. Na kraju predmeta studenti će biti osposobljeni predstaviti relevantne teorije o društvenoj ulozi medija, znati usporediti teorijske stavove vezane za poziciju medija u suvremenom društvu i stanje u medijskoj praksi današnjice; moći kritički analizirati medijski posredovane informacije i utjecaj medija. Predmet želi upoznati studente s različitim pristupima analizi masovnih medija i komunikacije, kao i s najvažnijim teoretičarima koji su pridonijeli razvoju discipline komunikologije i medijskih studija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati ulogu i značaj teorija medija. 2. Izdvojiti glavne značajke najvažnijih teorija medija. 3. Povezati različite teorije medija. 4. Diskutirati o društvenoj ulozi medija. 5. Analizirati osnovne postavke teorija medija, medijski posredovane informacije i utjecaje medija. 6. Interpretirati teorijske perspektive najznačajnijih autora iz područja teorije medija.
Literatura
Obvezna

Baran, S. J., Davis, D. K. (2009.). Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future, Cengage Learning (odabrana poglavlja); Bilić, P. (2020.). Sociologija medija. Zagreb: Jesenski i Turk.

Inglis, F. (1997). Teorija medija. Zagreb: AGM. (odabrana poglavlja)
Kunczik, M., Zipfel, A. (2006). Uvod u znanost o medijima i komunikologiju.
Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert, 2006. (odabrana poglavlja)
Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. New York: Open University P

Dopunska

Vuković, V. (2019.). Društveni mediji i upravljanje komunikacijama, Cetinje: Fakultet dramskih umjetnosti.; McLuhan, M., Razumijevanje medija, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008.; Ćalović, D., Uvod u teoriju medija, Beograd, Megatrend Univerzitet, 2009.; Littlejohn, S. W., Theories of Human Communication, Belmont, Wadsworth P.C., 1999.; Bryant, J., Human Communication Theory and Research, London, Routledge, 2000.; Stacks, D. W., Salwen. M. B.,  An integrated approach to communication theory and research, London, Routledge, 2009.; McQuail, D., Introduction and Overview, u:  „Communication Theory & Researc“, 2005.; Kunczik, M., Zipfel, A., Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zagreb, Zaklada Friedrich Ebert, 2006.; Ruggiero, T. E., Uses and gratifications theory in the 21st century, u: „Mass communication & Society“, 3 (2000) 1, 3-37.; Shanahan, J., Morgan, M., Television and its viewers: cultivation theory and research, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.; Taylor, P. A., Harris, J., Marshal McLuhans’ understanding of the media, u: Critical theories of mass media. Then and now, Open University press, 2008. McQuail, D. (2010). McQuails Mass Communication Theory, 6th ed. London: SAGE Publications.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. seminarski rad (pismeni i izlaganje).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) Kolokvij – max. 40 %;

2) Seminarski rad – max. 30 %
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.52 40
Seminarski rad 1.14 30
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u teoriju medija.
2. Društvo i masovna komunikacija. Hipodermička teorija medija. Lasswellov komunikacijski model.
3. Razvoj empirijskog istraživanja medija: od manipulacije do "persuazivne komunikacije".
4. Ograničeni učinci medija: dvostupanjski tijek komunikacije (Two-Step Flow of Communication).
5. Funkcionalistička teorija medija. Teorija koristi i zadovoljstva.
6. Kritička paradigma. Kulturalna industrija, Frankfurtska škola.
7. Kulturalni studiji.
8. Kolokvij.
9. Teorija dnevnog reda.
10. Teorija spirale šutnje.
11. Teorije medija o utjecaju medijskog nasilja.
12. Modernizacija i medija. Globalizacija i mediji. Torontska škola.
13. Teorija ovisnosti.
14. Postmodernističke teorije medija.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela tema.
2. Predstavnici Frankfurtske škole: Adorno, Benjamin, Horkheimer, Marcuse
3. Beb Bagdikian; Jean Baudrillard
4. Manuel Castells; Noam Chomsky
5. Guy Debord; John Fiske
6. George Gerbner; Jurgen Habermas
7. Stuart Hall; Henry Jenkins
8. Kolokvij.
9. Douglas Kellner; Harold Lasswell
10. Paul Lazarsfeld; Walter Lipmann
11. Predstavnici Torontske škole: McLuhan, Innis, Ong, Eisenstein; Dennis McQuail
12. Wilbur Schramm; Alvin Toffler
13. Raymond Williams; Ian Ang
14. Roger Silverstone; Elisabeth Noelle-Neumann
15. Kolokvij.