Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta TEORIJA PSIHOLOGIJSKIH TESTOVA
Kratica predmeta PSD17 Šifra predmeta 101728
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Sandra Nakić Radoš
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail snrados@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Ovladavanje znanstvenim pristupom u konstrukciji, validaciji i baždarenju mjernih instrumenata u društvenim znanostima.

Sadržaj predmeta: Uradak u zadatku, težina zadatka i distribucija odgovora. Linearne transformacije uratka u zadatku. Uradak u testu. Formiranje ukupnog rezultata. Uradak u testu i varijabilitet testovnih rezultata. Linearne transformacije uratka u testu. Pet metrijskih karakteristika. Diskriminativnost i mjere diskriminativnosti. Diskriminantna valjanost. Pouzdanost. Teorijski modeli pouzdanosti. Test-retest pouzdanost. Teorija paralelnih testova. Spearman-Brown korekcija i pogreška mjerenja. Split-half pouzdanost. Pouzdanost unutarnje konzistencije: alfa i Kuder-Richardsonovi koeficijenti pouzdanosti. Korekcija zbog atenuacije. Vrednovanje razlika individualnih rezultata. Sadržajna valjanost. Kriterijska valjanost. Konstruktna valjanost. Baždarenje. Određivanje normi. Standardizirane skale za izražavanje rezultata. Uspoređivanje rezultata ispitanika u više različitih testova. Objektivnost.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Aktivno primijeniti psihometrijske tehnike za provjeru valjanosti, pouzdanosti i diskriminativnosti psihologijskih mjernih instrumenata; Analizirati i interpretirati rezultate dobivene primjenom psihometrijskih postupaka; Izračunati pogrešku mjerenja i pravilno upotrijebiti taj rezultat u interpretaciji rezultata psihologijskog testiranja; Objasniti karakteristike čestica dobivene teorijom odgovora na zadatke
Literatura
Obvezna
 • Krković, A. (1978). Elementi psihometrije I. Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Petz, B. (1981). Izabrana poglavlja iz osnova psihometrije. Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske.
 • Urbina, S. (2014). Essentials of Psychological Testing. Hoboken: Wiley.
Dopunska

Furr, R. M. i Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction. Los Angeles: Sage Publications, Inc.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, vježbe)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30%
 • vježbe – 10%

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5
Domaća zadaća 0.35 10
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 13. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Osnovni pojmovi psihometrije.
3. Uradak u zadatku i uradak u testu.
4. Psihološki profili.
5. Konstrukcija mjernih instrumenata.
6. Valjanost mjernih instrumenata.
7. Kolokvij 1.
8. Teorijski modeli pouzdanosti.
9. Empirijske metode za određivanje pouzdanosti mjerenja.
10. Objektivnost i osjetljivost mjernih instrumenata.
11. Baždarenje mjernih instrumenata.
12. Prijetnje psihometrijskoj valjanosti.
13. Kolokvij 2.
14. Teorija odgovora na zadatak i Rasch model.
15. Završno predavanje.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Vježbe na temu predavanja.
3. Vježbe na temu predavanja.
4. Vježbe na temu predavanja.
5. Vježbe na temu predavanja.
6. Vježbe na temu predavanja.
7. Kolokvij 1.
8. Vježbe na temu predavanja.
9. Vježbe na temu predavanja.
10. Vježbe na temu predavanja.
11. Vježbe na temu predavanja.
12. Vježbe na temu predavanja.
13. Kolokvij 2.
14. Vježbe na temu predavanja.
15. Završno predavanje.