Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Teološki aspekti umiranja i smrti
Kratica predmeta SESD2-3 Šifra predmeta 144267
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ante Vučković
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail ante.vuckovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Odilon-Gbènoukpo Singbo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail odilon.singbo@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 623
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje s oblicima umiranja i povijesnim shvaćanjima smrti. Razumijevanje različitih formi ophođenja s krajem života. Snalaženje u različitim pogledima na smrt: filozofskom, religioznom, društvenom. Poznavanje temeljnih suvremenih rasprava o umiranju i smrti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će biti u stanju razlikovati različite pristupe umiranju i smrti, opisati glavne povijesne promjene, pojasniti razloge suvremenih rasprava i razlikovati područja i pristupe koji se bave ljudskom kontingencijom.
Literatura
Obvezna

1. Platon, Fedon, (preveo i priredio Jure Zovko), Jurčić, Zagreb 2010.
2. Martin Heidegger, Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb 1985., §§ 46 – 53.
3. Elisabeth Kubler-Ross, Razgovori s umirućima, oko tri ujutro, 1997.
4. Romano Guardini, Posljednje stvari, KS, Zagreb, 2002.
5.Simon Critchley, Knjiga mrtvih filozofa, Ljevak, Zagreb, 2010.
6. Anselm Grün, Što dolazi nakon smrti? Umijeće življenja i umiranja, KS, Zagreb, 2011.

 

ü

Dopunska

1. Ante Vučković, Smislenost smrti, Crkva u svijetu, 33 (1998), br. 1, str. 30-52.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1 10
Seminarski rad 1 20
Seminarsko izlaganje 0.5 20
Domaća zadaća 0.5 20
Ukupno tijekom nastave 3 70
Završni ispit 2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Smrt i kraj: egzistencijalni problem.
2. Uvod u pitanja ljudske konačnosti.
3. Smrt i smisao: filozofski problem.
4. Sokrat i grčko rješenje, Augustin i kršćansko rješenje.
5. Heidegger i anticipacija smrti, Levinas i smrt drugog čovjeka.
6. Smrt i drugi život: religiozni problem.
7. Vjera u zagrobni život, različite predodžbe života nakon smrti i njihovo trajanje.
8. Smrt i drugi: društveni problem.
9. Povijesne promjene ophođenja sa smrću i umiranjem.
10. Nasilna smrt. Tortura, moć, ubijanje.
11. Dobra i poželjna smrt.
12. Promjene predodžbi o poželjnoj smrti.
13. Ars moriendi.
14. Smrt i tehnika: ubijanje na daljinu i preživljavanje izvan tijela: stvarnost i iluzije.
15. Smrt i umiranje u književnosti, filmu i filozofiji.
Seminari
Tjedan Tema
1. Naravno tumačenje smrti. Smrt i grijeh.
2. Smrt i spasenje. Smisao smrti u kršćanstvu.
3. Sokratov stav prema smrti. Patnja i smrt.
4. Predodžbe o završetku. Uskrsnuće.
5. Umiranje, smrt i tijelo. Predodžbe o odnosu tijela i duše/duha/uma.
6. Sud i smrt. Smrt, vrijeme i vječnost.
7. Biblijske slike o smrti i vječnom životu.
8. Bliblijske slike o smrti i vječnom životu.
9. Biblijske slike o smrti i vječnom životu.
10. Sud-čistilište-pakao-nebo. Tijelo i nebo.
11. Nada. Tugovanje.
12. Razgovori s umirućima. Stvari za kojima ljudi žale na koncu života.
13. Stvari za kojima ljudi žale na koncu života.
14. Strahovi za kojima ljudi žale na koncu života.
15. Poželjna i nepoželjna smrt. Strahovi vezani uz umiranje.