Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Televizijsko novinarstvo
Kratica predmeta KOMP4-1 Šifra predmeta 132546
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Uldrijan
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail ivan.uldrijan@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anita Treščec
Akademski stupanj/naziv Magistra komunikologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail anita.trescec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentima će se ukazati na razliku između raznih vrsta novinarstva, gdje televizijsko novinarstvo ima posebnu ulogu raspolaganja slikom i riječju i gdje televizijski novinar itekako ima utjecaj na gledatelja. Usporedbom izražajnih oblika koji su zajednički svim medijima novinarstva studentima će se na vrlo jasan način ukazati na sličnosti i razlike između televizijskog novinarstva i ostalih vrsta novinarstva. No, studenti će biti upoznati i s metodologijom istraživanja koje je potrebno za nepristrano izvještavanje. Etika televizijskog novinarstva naročito je važna jer se zbog slike, koja stvara utisak istinitosti, može manipulirati gledateljima, pa će tako studenti biti upoznati sa slučajevima manipuliranje, ali kako prepoznati kada se manipulira.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Izdvojiti glavne značajke televizijskog novinarstva kroz povijest televizije. Prepoznati ulogu i značaj telelvizijskog novinarstva u odnosu na ostale vrste novinarstva. Samostalno koristiti metodologiju istraživanja koje je potrebno za nepristrano izvještavanje. Objasniti ulogu novih medija u razvoju televizijskog novinarstva.
Literatura
Obvezna

Letica, Z., Televizijsko novinarstvo, Zagreb, Disput, 2003.

Yorke, I., Ray, A., Television News, Oxford, Focal Press, 2000.

Boyd, A., Broadcast Journalism. Techniques of Radio and Television News, Woburn, Focal Press, 2003.

Dopunska

Ball, R., Meet the Press: Fifty Years of History in the Making, New York, McGraw-Hill, 1998.

Barnhurst, K. G., John N., The Form of News: A History, New York, Guilford Press, 2001.

Bliss, E., Now the News: The Story of Broadcast Journalism, New York: Columbia University Press, 1991.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Seminarski rad – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Seminarski rad 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Evolucija televizijskog novinarstva.
2. Novinar i njegov medij.
3. Profesija: televizijski novinar.
4. Temeljna umijeća.
5. Slika i riječ.
6. Izbor, istraživanje, provjera.
7. Izražajni oblici - Vijest.
8. Izražajni oblici - Izvještaj. Kolokvij.
9. Izražajni oblici - Priča.
10. Izražajni oblici – Izravni prijenos.
11. Izražajni oblici - Intervju.
12. Izražajni oblici - Voditelj.
13. Televizijsko novinarstvo u dokumentarnom filmu.
14. Etika televizijskog novinarstva.
15. Internet i budućnost televizijskog novinarstva. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema.
2. Povijest televizijskog novinarstva u Hrvatskoj i svijetu.
3. Televizijski novinari.
4. Temeljna umijeća televizijskog novinara.
5. Odnos slike i riječi u televizijskom novinarstvu.
6. Istraživačko novinarstvo.
7. Televizijska vijest.
8. Televizijski izvještaj.
9. Televizijska priča.
10. Izravni televizijski prijenos.
11. Vođenje intervjua.
12. Televizijski voditelj.
13. Televizijsko novinarstvo u dokumentarnom filmu.
14. Etika televizijskog novinarstva.
15. Internet i budućnost televizijskog novinarstva.