Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Televizijska produkcija
Kratica predmeta KOMP3-2 Šifra predmeta 132547
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Uldrijan
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail ivan.uldrijan@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Anita Treščec
Akademski stupanj/naziv Magistra komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail anita.trescec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta:
Upoznati studente s ključnim značajkama televizijskog programa, te osnovnim rodovima i žanrovima televizijskog programa, od informativnog programa, preko dokumentarnog i dramskog programa, do tzv. reality television i promidžbe. Prikazati osnovne značajke četiri funkcije televizije: informacija, zabava, edukacija i kultura. Student je na kraju predmeta sposoban prepoznati različite rodove i žanrove te kritički analizirati i vrednovati raznovrsne sadržaje televizijskog programa.

Sadržaj predmeta:
Fenomen TV: od ideje do slike. Programska narav televizije. Odredbene karakteristike televizije. Ključne značajke televizijskog programa. Američki TV sustav. Europski modeli televizije. Emisije informativnog programa: vijesti, politički talk show. Realitiy tv: talk show, reality show, shockumentary. Obrazovni program. Dječji program. Dramski serijski program: serije, serijali, miniserije, tv film. Zabavni program. Promidžbeni program.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove i terminologiju iz televizijske produkcije. Prepoznati ulogu i značaj osnovnih rodova i žanrova televizijskog programa. Kritički analizirati i vrednovati raznovrsne sadržaje televizijskog programa. Izdvojiti glavne značajke funkcija televizije.
Literatura
Obvezna

Millerson, G., Television Production, Oxford, Focal Press, 2008.

Letica, Z., Televizijsko novinarstvo, Zagreb, Disput, 2003.

Ward, P., Bermingham, A., Wherry, C., Multiskilling for television production, Oxford, 2008.

Boris Popović, Svjetlo u TV studiju. Primjenjena rasvjeta.

Dopunska

Butler, J. G., Television, Critical Methods and Applications, London, 2007.

Richard Rudin, Trevor Ibbtson, Uvod u novinarstvo. Osnovne tehnike i temeljna znanja, Mate, Zagreb, 2008. (Televizija: str. 140-170). 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje;
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno odrađenim vježbama i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – vježbe; dva kolokvija (pismeno);
2) Završni ispit (usmeni);

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
   1) Vježbe – max. 20 %; 
   2) 1. kolokvij – max. 25 %;
   3) 2. kolokvij – max. 25 %;
b) Završni ispit 
   4)  Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Rad na vježbama 0.76 20
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Tehnički razvoj televizije - Digitalna televizija i budućnost televizije.
2. Glavne značajke televizijskoj jezika.
3. Istinitost i vjerodostojnost TV slike.
4. Razlika komercijalne i javne televizije.
5. Televizijski žanrovi. Estetika televizije.
6. Film i televizija - sličnosti i razlike dva masovna medija.
7. Vrijeme i prostor na televiziji - Televizijska ekipa.
8. Kolokvij
9. Brzovozni i sporovozni programi.
10. Predprodukcija: treatment, skript, pitch, sotryboard, istraživanje lokacije
11. Svjetlo. Osnovna svjetlosna pozicija. Građeno svjetlo
12. Zvuk. Vrste mikrofona
13. Kompozicija kadra
14. Snimanje u studiju - Snimanje uživo.
15. Kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Vježba - Glavne značajke televizijskoj jezika I.
2. Vježba - Glavne značajke televizijskoj jezika II.
3. Vježba - Istinitost i vjerodostojnost TV slike I.
4. Vježba - Istinitost i vjerodostojnost TV slike II.
5. Vježba - Vrijeme i prostor na televiziji - Televizijska ekipa I.
6. Vježba - Vrijeme i prostor na televiziji - Televizijska ekipa II.
7. Vježba - Televizijska ekipa.
8. Kolokvij
9. Vježba - Predprodukcija: treatment, skript, pitch, sotryboard, istraživanje lokacije
10. Vježba - Svjetlo. Osnovna svjetlosna pozicija. Građeno svjetlo
11. Vježba - Zvuk, rad sa zvukom
12. Vježba - Kompozicija kadra
13. Vježba - Snimanje I.
14. Vježba - Snimanje II.
15. Kolokvij