Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Supervizija i kvaliteta života radnika u zdravstvu
Kratica predmeta SESD3-2 Šifra predmeta 144271
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 35
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Darko Ropac
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail darko.ropac@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj/naziv Magistar znanosti Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Približiti studentima superviziju kao metodologiju usvajanja profesionalnog razvoja i znanja, te njen utjecaj na osiguranje kvalitete rada i kvalitetu života zdravstvenih radnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja i odrađenog seminarskog rada student će biti sposoban za vođenje supervizije u zdravstvenoj ustanovi, razvijati sustave samoprocjene i procjene rada pojedinaca, utvrđivati potrebe za stručnim osobljem, rješavati konfliktne intrapersonalne situacije, te upotrijebiti motivacijske tehnike za poboljšanje kvalitete radnog okruženja.
Literatura
Obvezna

Fallon, F. L. Jr McConnell Human Resource Management in Health Care Principles and Practice, Jones & Bartlett Learning, Burlington MA, 2014.

Fried B J Fottler M D (ur.) Human Resources in Healthcare Managing for Success, Health Administration Press, Chicago, 2015.

Dopunska

Rupčić N.: Suvremeni menadžment – teorija i praksa, Ekonomski fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2018.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad 
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 1.1 30
Ukupno tijekom nastave 2.5 30
Završni ispit 2.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod (uloga i preduvjeti procjene, pogreške, intervju)
2. Procjene učinka rukovodećeg i stručnog kadra
3. Procjena učinka administrativnog i pomoćnog osoblja
4. Što je kvaliteta u zdravstvu? (koncept, odlike, definicije, osobitosti)
5. Zakonodavni okvir za uspostavu kvalitete u zdravstvenim ustanovama u RH
6. Sustav upravljanja kvalitetom u zdravstvu (povijest, ciljevi, ISO norme, certifikacija, akreditacija, prednosti)
7. Koncept kontinuiranog unapređenja kvalitete u zdravstvu (model, indikatori)
8. Poboljšanje kvalitete u zdravstvu
9. Management u suvremenom zdravstvu
10. e-zdravstvo i utjecaj na kvalitetu zdravstvene zaštite
11. Menadžment ljudskih potencijala
12. Regrutiranje i selekcija kadrova
13. Obuka i razvoj
14. Procjena performansi
15. Radni odnosi