Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Praksa u agenciji/medijskoj kući
Kratica predmeta KD2 2-6 Šifra predmeta 223638
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 120
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anto Mikić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail anto.mikic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 703
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj stručne prakse je praktično osposobljavanje studenta za uspješan profesionalni rad kroz promatranje rada mentora i osobno iskustvo samostalnog rada, pod nadzorom mentora, povezivanje teorijskih znanja iz relevantnih predmeta iz studijskog programa s konkretnim primjerima stručne prakse, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati rad novinara/stručnjaka za odnose s javnošću u organizaciji koju student pohađa. Navesti postupke i alate korištene u radu novinara/stručnjaka za osnose s javnošću. Definirati potrebne vještine i znanja za obavljanje poslova novinara/stručnjaka za odnose s javnošću. Razlikovati načine komunikacije s medijskim publikama i klijentima agencija za odnose s javnošću. Argumentirati postupke koje novinar/stručnjak za odnose s javnošću koristi u svom radu.
Literatura
Obvezna

Prema dogovoru s mentorom prakse u agenciji/medijskoj kući.

Dopunska

Nema.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje prakse u agenciji/medijskoj kući.

Način polaganja ispita

Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita.

Način ocjenjivanja

Nositelj i suradnik na predmetu završnu završnu ocjenu formiraju na temelju:

 • Izvještaju mentora o aktivnosti studenta na stručnoj praksi i njegovom praktičnom radu – 50% ocjene
 • Dnevniku stručne prakse, u kojemu student vodi evidenciju i opis svoga rada na vježbama, a mentor unosi svoje opaske i komentare – 25% ocjene
 • Završnom izvještaju studenta o provedenoj stručnoj praksi – 25% ocjene.

 

Konačna ocjena studenta iz stručne prakse izražava se brojčanom ocjenom na temelju konačnog postignuća studenta putem sljedeće ljestvice :

 • prolazna ocjena:
  • izvrstan (5) – od 90 do 100% bodova
  • vrlo dobar (4) – od 80 do 89,9% bodova
  • dobar (3) – od 65 do 79,9% bodova
  • dovoljan (2) – od 50 do 64,9% bodova

 

 • neprolazna ocjena (pad):
  • nedovoljan (1) – od 0 do 49,9% bodov
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1 0
Aktivnost na stručnoj praksi 1 25
Praktični rad 1 25
Rad na vježbama 1 25
Izvješće o provedenoj stručnoj praksi 1 25
Ukupno bodova tijekom nastave 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE