Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Engleski jezik 5
Kratica predmeta KOMP5-6 Šifra predmeta 172515
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Antonija Hreščan
Akademski stupanj/naziv mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail antonija.hrescan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 29
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tihana Bagić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail tihana.bagic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

U okviru kolegija studenti će razvijati napredne kompetencije čitanja, razumijevanja, slušanja, govora i pisanja te gramatička znanja na temelju pisanih tekstova u akademske namjene. Studenti će tekstove analizirati jezično i sadržajno, vježbati praćenje argumenata u dugačkom tekstu, prevoditi vokabular i dijelove teksta u ograničenom opsegu, učiti o dijelovima znanstvenih članaka, sažimati tekstove iz više cjelina, smisleno povezivati dijelove tekstova u cjelinu i slično. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Čitati i slušati s razumijevanjem te po potrebi prevesti dijelove teksta. Definirati i primijeniti gramatičke strukture na primjerima. Pratiti i analizirati argumente u složenim tekstovima u akademske namjene. Sažimati i povezivati dijelove tekstova u cjeline.
Literatura
Obvezna

Hewings, Martin; Thaine, Craig: Cambridge Academic English (Student’s Book, Advanced), Cambridge University Press 2012.

 

Dopunska

Znanstveni tekstovi iz internetskih baza podataka po potrebi

Bailey, Stephen: Academic Writing, Third Edition, Routledge 2011.

Jordan, R.R. (1999.). Academic Writing Course. Third edition. Essex: Pearson Education Limited.

Murphy, R. (2012.). English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene nastavne obveze – aktivno sudjelovanje na satu;

Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem nastavnih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

3)      1. kolokvij – 35%

4)      2. kolokvij – 35%

b) Završni ispit – 30% ocjene

pismeni ispit (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.5 35
Kolokvij-međuispit 0.5 35
Ukupno tijekom nastave 1.8 70
Završni ispit 0.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija Sedmi i četrnaesti nastavni termin u semestru.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Academic orientation.
3. Advertising and critical thinking 1.
4. Advertising and critical thinking 2.
5. Innovation and invention 1.
6. Innovation and invention 2.
7. Midterm exam.
8. Facing challenges 1.
9. Facing challenges 2.
10. IT in education and business 1.
11. IT in education and business 2.
12. Culture, science and society 1.
13. Culture, science and society 2.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Academic orientation.
3. Reading critically. Preparing to read. Note-taking. Compound nouns. Inferring relationships between sentences. Nominalisation. Reading in detail.
4. Writing a summary. In-text referencing conventions. -ing clauses with prepositions and conjunctions. Prepositions after passive verbs. Problem words: affect vs. effect.
5. Lectures, note-taking and follow-up reading. Word families. Hedging. Reading in detail.
6. Writing summaries from multiple sources. Reference lists. Complex conjunctions. Adjective compounds with well-, ill-, poorly-.
7. Midterm exam.
8. Following the writer’s argument. Focusing and evaluative adverbs. Adjective compounds. Reading in detail.
9. Understanding instructions in essays and other assignments. Developing an argument in an essay. Style in academic writing. Complex prepositions. Items in lists. Being.
10. Preparing to read a research article Checking predictions. Recognising the relationship between pieces of research. Noun/verb + preposition. Reading in detail. Reasons for referencing.
11. Using evidence. Subject–verb agreement. Tense choice in reporting verbs. Common prefixes in academic writing.
12. Preparing to read. Identifying the main points. Understanding meaning in context. Formal and informal verbs. Reading in detail.
13. Writing an introduction. Complex noun phrases 1. Classifying nouns. Compound adjectives. Specialist terms: collocation. Language-announcing goals in research paper. Introductions.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.