Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Engleski jezik 6
Kratica predmeta KOMP6-6 Šifra predmeta 172523
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Antonija Hreščan
Akademski stupanj/naziv mag. educ. philol. angl. et germ. Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail antonija.hrescan@unicath.hr Telefon +385 (1) 370 66 29
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tihana Bagić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje
Kontakt e-mail tihana.bagic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Engleski
Opis
predmeta

U okviru kolegija studenti će razvijati napredne kompetencije čitanja, razumijevanja, slušanja, govora i pisanja te gramatička znanja na temelju pisanih tekstova u akademske namjene. Studenti će tekstove analizirati jezično i sadržajno, vježbati praćenje argumenata u dugačkom tekstu, prevoditi vokabular i dijelove teksta u ograničenom opsegu, učiti o dijelovima znanstvenih članaka, sažimati tekstove iz više cjelina, smisleno povezivati dijelove tekstova u cjelinu i slično. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Čitati i slušati s razumijevanjem te po potrebi prevesti dijelove teksta. Definirati i primijeniti gramatičke strukture na primjerima. Pratiti i analizirati argumente u složenim tekstovima u akademske namjene. Sažimati i povezivati dijelove tekstova u cjeline.
Literatura
Obvezna

Hewings, Martin; Thaine, Craig: Cambridge Academic English (Student’s Book, Advanced), Cambridge University Press 2012.

 

Dopunska

Znanstveni tekstovi iz internetskih baza podataka po potrebi.

Bailey, Stephen: Academic Writing, Third Edition, Routledge 2011.

Jordan, R.R. (1999.). Academic Writing Course. Third edition. Essex: Pearson Education Limited.

Murphy, R. (2012.). English Grammar in Use. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene nastavne obveze – aktivno sudjelovanje na satu; usmeno izlaganje.

Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno putem nastavnih obveza i dva kolokvija.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – usmeno izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

Završni ispit (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

nedovoljan (1) – 0-49,9%

dovoljan (2) – 50–64,9%

dobar (3) – 65–79,9%

vrlo dobar (4) – 80–89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

 

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1)       usmeno izlaganje – 10%

2)      1. kolokvij – 30%

3)      2. kolokvij – 30%

b) Završni ispit – 30% ocjene

pismeni ispit (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.5 35
Kolokvij-međuispit 0.5 35
Ukupno tijekom nastave 1.8 70
Završni ispit 0.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija Sedmi i četrnaesti nastavni termin u semestru.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Introduction.
2. Ways of studying in higher education 1.
3. Ways of studying in higher education 2.
4. Ways of studying in higher education 3.
5. Marketing and consumers 1.
6. Marketing and consumers 2.
7. Midterm exam.
8. Criminology 1.
9. Criminology 2.
10. Families and relationships 1.
11. Families and relationships 2.
12. Communicating science 2.
13. Communicating science 2.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Reading efficiently. Practice in reading efficiently. Avoiding repetition. Dependent prepositions. Reading in detail.
2. Choosing between paraphrase and quotation. Quotation conventions. The literature review.
3. Complex noun phrases 2. Producing compound nouns. As-clauses: referring to the work of others. "Of which": expressing ideas efficiently.
4. Understanding complex noun phrases. Word families. Reading in detail.
5. Making predictions in reading. Vocabulary building (adjective and verbs). Reading in detail.
6. Organising information in sentences. Methods. Irregular plural nouns. Noun + passive verb combinations in Methods sections. Using it-clauses to organise information. Word families in texts. Problem words: adopt and adapt.
7. Midterm exam.
8. Making predictions. Vocabulary building 1: adjectives. Vocabulary building 2: verbs. Reading in detail. Understanding plagiarism.
9. Organising information in texts. Results. Problem words: comprise, be composed of, consist of, constitute, make up, include. Classifying phrases. Problem–solution phrases. Word order in as-clauses.
10. Understanding the writer’s opinion. Inferring the meaning of words. Vocabulary building: word families. Reading in detail. Understanding figures.
11. Writing a critique. Discussion. Collocation: evaluative language in critiques. Hedges. Problem words: tendency, tend, trend. Comparing results.
12. Following the argument in a long article.
13. Abstracts. Punctuation: colons and semi-colons. Conditional expressions.
14. End-of-term exam.
15. Correction. Revision.