Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Statističke metode
Kratica predmeta SESD1-3 Šifra predmeta 144250
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jadranka Božikov
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail jadranka.bozikov@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dalibor Čavić
Akademski stupanj/naziv Magistar znanosti Zvanje Viši predavač
Kontakt e-mail dalibor.cavic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osposobiti studenta za samostalno izvođenje elementarnih statističkih analiza, te za razumijevanje složenijih statističkih analiza u biomedicinskim istraživanjima. Izložiti ključne teorijske osnove statistike i glavne pojmove iz teorije vjerojatnosti, objasniti glavne statističke metode i procedure te praktične primjene statistike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Po uspješno položenom ispitu iz predmeta od studenta se očekuje razumijevanje deskriptivne statistike i glavnih principa teorije vjerojatnosti. Očekuje se dovoljna statistička pismenost potrebna za izračun deskriptivne statistike u većini programa za statistiku. Također se očekuje da studenti mogu s lakoćom razumjeti statističke podatke prikazane grafički, te također same grafički prikazati osnovne statističke podatke. Studenti koji su položili ispit iz predmeta također će razumjeti osnove regresijske analize, osnove korelacija, te osnovne principe statističkog testiranja. Studenti koji polože ispit iz predmeta će moći koristiti osnovne statističke testove i osmisliti dizajn najjednostavnijih kliničkih pokusa.
Literatura
Obvezna

Petz B, Kolesarić V, Ivanec D, Petzova statistika (Osnovne statističke metode za nematematičare), Naklada Slap, Zagreb, 2012.

Dopunska
  1. Pavlić I, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.
  2. Chen D.G., Peace K.E. , Clinical Trial Data Analysis Using R, CRC Press Taylo Francis Group, Boca Raton 2011.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
  2. Predana i priznata domaća zadaća.
  3. Stjecanje minimalno 35 bodova od mogućih 70 bodova tijekom nastave.
  4. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

1. Nastavne aktivnosti – domaća zadaća 30% ocjene

2. Završni ispit (pismeni) – 70% ocjene

Način ocjenjivanja

Brojčanja ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
nedovoljan (1) – 0-49,9% bodova
dovoljan (2) – 50-64,9 % bodova
dobar (3) – 65-79,9 % bodova
vrlo dobar (4) – 80-89,9 % bodova
izvrstan (5) – 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.1 0
Domaća zadaća 0.5 30
Ukupno bodova tijekom nastave 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osnovni pojmovi i matematička podloga teorije vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost.
2. Sažimanje podataka. Nezavisne i zavisne varijable. Tablice kontingencije. Valjanost testa (osjetljivost i specifičnost, pozitivna i negativna prediktivna vrijednost). ROC analiza.
3. Mjere centralne tendencije (medijan, mod, aritmetička sredina) i mjere disperzije (minimum, maksimum, standardna devijacija, varijanca).
4. Empirijske i teorijske razdiobe. Veza razdiobe i vjerojatnosti. Normalna razdioba.
5. Deskriptivna i inferencijalna statistika. Logika inferencijalne statistike, snaga testa.
6. Hi-kvadrat test.
7. Interpretacija statističkih testova
8. Studentov t-test.
9. Korelacija i regresijska analiza. Interpretacija statističkih testova.
10. Vrste znanstvenih istraživanja, podjela istraživanja, ustroj istraživanj i istraživačko pitanje. Dizajn kliničkih pokusa i epidemioloških studija. Izvještavanje.
11. Demografski i zdravstveno-statistički pokazatelji. Pronalaženje podataka i statističkih pokazatelja te njihova usporedba. Standardizacija - pojmovi i računanje.
12. Demografski i zdravstveno-statistički pokazatelji. Pronalaženje podataka i statističkih pokazatelja te njihova usporedba. Standardizacija - pojmovi i računanje.
13.
14.
15.