Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Srednjovjekovna povijest
Kratica predmeta 2POVP4-1 Šifra predmeta 201034
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 60
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Majnarić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivan.majnaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 686
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Hrvoje Kekez
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail hrvoje.kekez@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 625
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi su predmeta osposobiti studenta za razumijevanje temeljnih događaja ranoga, razvijenog i kasnog europskog srednjovjekovlja te tadašnjih društvenih, gospodarskih i intelektualnih svjetonazora. Isto tako, cilj predmeta je i osposobiti studenta za razumijevanje i prepoznavanje kako političkih, tako i društvenih te gospodarskih, ključnih fenomena hrvatskog ranog, razvijenog i kasnog srednjega vijeka.  Sadržajno će se tijekom predmeta obraditi odabrane teme u kojima će se pozornost posvetiti periodizaciji i ključnoj terminologiji nužnoj za razumijevanje srednjovjekovlja. Osim toga, kroz tematski će se pristup obrađivati temeljni događaji srednjovjekovlja te komparativno sagledavati razvoj prilika, istodobno u Europi i na području hrvatskih povijesnih zemalja. Pritom će se izdvojiti nekoliko ciklusa hoda povijesnih prilika politički, gospodarski, kulturni i intelektualni, sve do uspona teritorijalne države.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima iz europske i hrvatske srednjovjekovne povijesti; 2. Znati kronološki smjestiti događaje srednjeg vijeka; 3. Prepoznati temeljne procese iz hrvatske i europske srednjovjekovne povijesti; 4. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa; 5. Prikupljati stručno-znanstvenu literaturu u knjižnicama, muzejima i drugim ustanovama; 6. Kritički pristupiti tumačenjima srednjovjekovne prošlosti s obzirom na različite pristupe u literaturi; 7. Kritički analizirati i interpretirati izvore; 8. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad; 9. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi; 10. Steći potrebne vještine za samostalan rad i stručno usavršavanje; 11. Usvojiti društveno odgovorno ponašanje i pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

W. Blockmans i P. Hoppenbrouwers, Introduction to medieval Europe, 300-1500, Abingdon, New York: Routledge, 2014. (odabrana poglavlja); I. Goldstein i B. Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja); R. Lopez, Rođenje Evrope: stoljeća V-XIV, Zagreb 1978. (odabrana poglavlja); T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Zagreb 1997. (odabrana poglavlja); Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 − oko 1150), (ur. Zrinka Nikolić Jakus) Zagreb 2015.; N. Budak i T. Raukar, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb 2006., str. 137.-427.

Dopunska

N. Klaić, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Zagreb 1972.; S. Gunjača, Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji: izvori (Analiza i kritika), sv. 1-2, Zagreb 1973; J. Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Zagreb 1998.; The Carolingian World (eds. M. Costambeyes, M. Innes and S. MacLean), Cambridge: Cambridge University Press, 2011.; I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1985.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti: 70 % ocjene: seminarske obveze, 1. kolokvij, 2. kolokvij.

Završni ispit:  30% ocjene (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9 %
dobar (3) – 65–79,9 %
vrlo dobar (4) – 80–89,9 %
izvrstan (5) – 90 % i više

Način stjecanja ocjene:

 1. a) Nastavne aktivnosti– 70% ocjene
  • seminarske obveze – 15%
  • esej – 25%
  • kolokvij – 15%
  • kolokvij – 15%
 1. b) Završni ispit– 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)
 • pismeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.4 0
Seminarsko izlaganje 0.84 15
Esej 1.4 25
Kolokvij-međuispit 0.84 15
Kolokvij-međuispit 0.84 15
Ukupno bodova tijekom nastave 8 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij – 9. termin nastave
2. kolokvij – 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje (periodizacija, ključni pojmovi i teorijske osnove; ciljevi predmeta, studentske obveze).
2. Nestanak Rimskog Carstva i ranosrednjovjekovne države. / Etnogeneza Hrvata
3. Istočnorimsko Carstvo do 1204. / Pokrštavanje Hrvata
4. Prema jedinstvu zapadne Europe. Franačko kraljevstvo/carstvo. / Hrvatske zemlje – doba kneževine
5. Društveni, gospodarski i intelektualni obrisi ranosrednjovjekovlja. / Hrvatske zemlje – doba kraljevstva
6. Oblikovanje vlasti u postkarolinškoj Europi do kraja 12. stoljeća. / Institucije, pravo i društvo hrvatskog ranosrednjovjekovlja
7. Uspon Europe 10.-12. stoljeća. / Pismenost i svakodnevni život hrvatskog ranosrednjovjekovlja
8. Renesansa 12. stoljeća, znanost, školovanje, krivovjerja. / Dolazak dinastije Arpadovića
9. Kraljevstva i društva 13. stoljeća. / Hrvatske zemlje u vrijeme vladavine dinastije Arpadovića.
10. Prema komercijalnom kapitalizmu. / Različiti smjerovi političkog i društvenog razvoja – Slavonija, Hrvatska i istočnojadranski gradovi.
11. Kriza 14. stoljeća? / Politička previranja 13. i 14. stoljeća. Uspon crkvenih i svjetovnih velikaša.
12. Kasnosrednjovjekovno društvo – grupe i napetosti. / Reforme anžuvinskih vladara i promjene u strukturi društva.
13. Uspon države. / Fluktuiranje političkih struktura – Sigismund, habsburški vladari i Matija Korvin.
14. Kraj srednjeg vijeka? / Društvo hrvatskih zemalja na kraju srednjeg vijeka.
15. Završno izlaganje.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Seminar uz temu predavanja 2.
3. Seminar uz temu predavanja 3.
4. Seminar uz temu predavanja 4.
5. Seminar uz temu predavanja 5.
6. Seminar uz temu predavanja 6.
7. Seminar uz temu predavanja 7.
8. Seminar uz temu predavanja 8.
9. Seminar uz temu predavanja 9.
10. Seminar uz temu predavanja 10.
11. Seminar uz temu predavanja 11.
12. Seminar uz temu predavanja 12.
13. Seminar uz temu predavanja 13.
14. Seminar uz temu predavanja 14.
15. Završni seminar