Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Socijalni nauk Crkve
Kratica predmeta 2SOCP3-2 Šifra predmeta 197154
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Kompes
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.kompes@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 620
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Razumijevanje naravi socijalnog nauka Crkve, uvid u njegov povijesni razvitak, pregled osnovnih načela, pregled važnih socijalnih tema u kontekstu socijalnog nauka te upoznavanje s glavnim crkvenim dokumentima o socijalnom nauku.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti glavna načela socijalnog nauka Crkve. Navesti osnovna obilježja socijalnih enciklika. Osposobiti za primjenu načela socijalnog nauka Crkve u raspravi o aktualnim socijalnim problemima. Obrazložiti ulogu Crkve u životu i uređenju društva.
Literatura
Obvezna

Valković, M. (ur.) (1991). Socijalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, str. V-XXXVI i odabrani tekstovi); Ivan Pavao II. (2001). Centesimus annus. Stota godina, Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Papinsko vijeće „Iustitia et pax“ (2005). Kompendij socijalnog nauka Crkve, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Komisija hrvatske biskupske konferencije »Iustitia et pax«, odabrana poglavlja.; Valković, M. (1992). Društveni nauk Crkve: narav, aktualnost i problematika, Bogoslovska smotra, 62 (1-2), str. 8-22.; Höffner, J. (2005), Kršćanski socijalni nauk, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, odabrana poglavlja.; Marasović, Š. (2004). Porijeklo i sadržaj pojma »solidarnost«, Bogoslovska smotra, 74 (2), str. 353-376.; Valković, M. (2000). Civilno društvo izazov za državu i Crkvu, Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Baloban, S. i Črpić, G. (ur.) (2012). Ljubav u istini u društvenim pitanjima. Zagreb: Kršćanska sadašnjost (odabrani tekstovi); Ivan Pavao II. (2006). Ex corde Ecclesiae. Iz srca crkve. Apostolska konstitucija o katoličkim sveučilištima. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Baloban, S., Črpić G., Štefanac Petrović, D. (ur.) (2014). Kultura rada u Hrvatskoj. Peti hrvatski socijalni tjedan. Zagreb, 21.-23. listopada 2011. Zagreb: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja); Franjo (2013). Radost evanđelja (Evangelii gaudium). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja); Franjo (2015). Ne dajte da vam ukradu nadu! Split: Verbum. (str. 115.-120.); Müller, G. L. Kardinal (2015). Siromaštvo. Izazov za vjeru. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (str. 5.-10., 11.-24.; 127.-139.); Franjo (2015.). Hvaljen budi (Laudato si’). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja); Franjo (2020.). Fratelli tutti. Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. (odabrana poglavlja)

Dopunska

Grbac, J. (1996). Graditelji Kraljevstva. Teologija rada II. Vatikanskog sabora, Rijeka: Teologija u Rijeci (odabrani tekstovi); Benedikt XVI. (2010). Enciklika Caritas in veritate. Ljubav u istini, Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Bajsić, V. (1992). Godina 1989., Bogoslovska smotra 62 (1-2), str. 52-63.; Kušar, S. (1992) Promicanje razvitka u integralnom humanom smislu, Bogoslovska smotra 62 (1-2), str. 127-134.; Grbac, J. (2009). Političkodruštveni vid supsidijarnosti. Teoretsko utemeljenje supsidijarnosti u društvenom i političkom životu, Bogoslovska smotra 79 (1), str. 11-61.; Baloban, S. (2002). Socijalna budućnost Hrvatske. U: S. Baloban. Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ; Baloban, S. (ur.) (1999). Kršćanin u javnom životu. Zagreb: Glas Koncila.; Baloban, S. (2001). Hrvatska obitelj na prekretnici, Zagreb: Glas Koncila.; Baloban, S. i Črpić, G. (2007). Socijalni kompendij: Izazov i nadahnuće. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Baloban, S. i Črpić, G. (2005). Kultura nedjelje i dostojanstvo radnika. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.; Baloban, S. i Črpić, G. (2003). O dostojanstvu čovjeka i općem dobru u Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost; Galeazzi, G., Tornielli A. (2015). Papa Francesco: Questa economia uccide. Con un´intervista esclusiva su capitalismo e giustizia sociale. Segrate: Edizione Piemme.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – esej; 1. kolokvij (pismeni), 2. kolokvij (pismeni)

Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene: 1. kolokvij – 30%, 2. kolokvij – 30% esej – 10%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno pozitivno odgovoriti na 50% ispita) pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:

dovoljan (2) – 50 – 64 ,9%

dobar (3) – 65 – 79,9%

vrlo dobar (4) – 80 – 89,9%

izvrstan (5) – 90% i više

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Esej 0.18 10
Kolokvij-međuispit 0.54 30
Kolokvij-međuispit 0.54 30
Ukupno tijekom nastave 2.46 70
Završni ispit 0.54 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i aktualnost socijalnog nauka Crkve. Individualna i socijalna etika. Socijalna misao pape Franje.
2. Odnos pojedinca i društva.
3. Dijakonija - ljubav prema bližnjemu: povijesni pregled življene vjere.
4. Strukturalni i individualno-etički naglasci socijalnih enciklika.
5. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: dostojanstvo ljudske osobe.
6. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: opće dobro i solidarnost.
7. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: supsidijarnost i sudjelovanje.
8. Kolokvij
9. Temeljna načela socijalnog nauka Crkve: socijalna pravednost i povlaštena briga za siromašne.
10. Rad u socijalnom nauku Crkve. Obitelj: temeljna stanica društva.
11. Ljudska prava
12. Civilno društvo
13. Kolokvij
14. Politička etika. Crkva i politika.
15. Gospodarska etika. Ekološka problematika. Crkva i okoliš.