Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta SOCIJALNI UTJECAJ
Kratica predmeta PSIP6-2 Šifra predmeta 198413
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Vrselja
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivana.vrselja@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Lana Batinić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail lana.batinic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s teorijskim i empirijskim pristupima stavovima i oblicima socijalnog utjecaja. 

Sadržaj predmeta: Stavovi: struktura, funkcija te snaga stava. Mjerenje stavova. Povezanost stavova s ponašanjem. Promjena stavova. Socijalni kontekst stavova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlučiti sastavnice pojedinih stavova; Razlikovati stavove na temelju njihovog porijekla; Utvrditi odnos između stavova i ponašanja; Vrednovati klasična istraživanja socijalnog utjecaja; Procijeniti situacije u kojima su ljudi pod utjecajem informacijskog i normativnog socijalnog utjecaja; Utvrditi koja ponašanja iz svakodnevnog života su rezultat djelovanja informacijskog i normativnog socijalnog utjecaja; Identificirati razloge pokoravanja i popuštanja; Izdvojiti elemente uvjeravanja; Generirati elemente uvjeravanja na jednom primjeru ekstremnog uvjeravanja; Predvidjeti utjecaj članstva u grupama na ponašanje ljudi
Literatura
Obvezna

 

 • Cialdini, R. B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Zagreb: Mate.
 • Vrselja, I. i Pandžić, M. (2017). Socijalna psihologija: stavovi i promjena stavova (nastavna skripta). Zagreb: Hrvatsko katoličko sveučilište.
Dopunska
 • Maio, G. R. i Haddock, G. (2009). The Psychology of Attitudes and Attitude Change. London: Sage Publications.
 • Zimbardo, P. G. i Leippe, M. R. (1991) The Psychology of Attitude Change and Social Influence. New York: McGraw-Hill, Inc
 • Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu po potrebi
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • seminarski rad – 10%
 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30% 

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Uvod u proučavanje socijalnog utjecaja i povijest područja
3. Stavovi: definicija, izvori, struktura
4. Mjerenje stavova
5. Utjecaj ponašanja na stavove; Utjecaj stava na obradu informacija i ponašanje
6. Kolokvij I
7. Uvjeravanje: djelotvorna obilježja
8. Popuštanje
9. Pokoravanje autoritetu
10. Konformizam - utjecaj većine I
11. Konformizam - utjecaj većine II; Utjecaj manjine
12. Etička pitanja područja socijalnog utjecaja
13. Otpornost na socijalni utjecaj
14. Kolokvij II
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
3. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
4. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
5. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
6. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
7. Kolokvij 1
8. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
9. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
10. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
11. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
12. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
13. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
14. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
15. Kolokvij 2
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Kolokvij 1
8. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
15. Kolokvij 2