Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU
Kratica predmeta PSIP5-2 Šifra predmeta 198412
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivana Vrselja
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivana.vrselja@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mario Pandžić
Akademski stupanj/naziv Magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail mario.pandzic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s predmetom, razvojem i metodama socijalne psihologije. Upoznavanje s osnovnim zakonitostima iz područja socijalne spoznaje i percepcije.

Sadržaj predmeta: Predmet i definicija socijalne psihologije. Metode socijalne psihologije. Definicija i procesi socijalne spoznaje. Sheme i heuristika u socijalnom zaključivanju. Neverbalno ponašanje i stvaranje dojmova. Atribucijski procesi i pristranosti. Individualne, spolne i kulturalne odrednice u području socijalne spoznaje.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlučiti snagu socijalnog utjecaja u svakodnevnom životu; Ocijeniti povezanost socijalnog utjecaja s čovjekovim društvenim ponašanjem; Utvrditi neke od društvenih problema te procese kojima do njih dolazi; Procijeniti valjanost pojedine metode istraživanja u socijalnoj psihologiji u odgovoru na specifični istraživački problem; Utvrditi strategije u čovjekovom donošenju odluka i prosudbi; Zaključiti na koje sve načine spoznajemo druge ljude; Procijeniti oblike neverbalne komunikacije kao izvore naših dojmova o drugim ljudima; Identificirati mehanizme zaključivanja o uzrocima nečijeg ponašanja; Organizirati funkcije pojma o sebi; Razlikovati izvore kojima se koristimo za konstrukciju pojma o sebi
Literatura
Obvezna
 • Aronson, E., Wilson, T.,D. i Akert, R.,M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
 • Fiske, S. T., Taylor, S.E. (1991). Social Cognition. New York: McGraw-Hill.
 • Hewstone, M., Stroebe, W. (Ur.) (2003). Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.                                                                                                                                  
Dopunska
 • Znanstveni i stručni časopisi, domaći i strani, iz područja suvremene socijalne psihologije
 • Tijekom nastave studenti će biti upućeni na ostalu dopunsku literaturu
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • seminarski rad – 10%
 • 1. kolokvij – 30%
 • 2. kolokvij – 30%

2. Završni pismeni ispit – 30 % ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Kolokvij-međuispit 1.05 30
Seminarski rad 0.35 10
Ukupno tijekom nastave 3.95 70
Završni ispit 1.05 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Uvod u socijalnu psihologiju
3. Metode socijalne psihologije
4. Socijalna spoznaja - temeljni koncepti i pristupi
5. Automatska socijalna spoznaja: sheme i heuristike
6. Kontrolirana socijalna spoznaja
7. Socijalna percepcija i neverbalno ponašanje
8. Kolokvij 1
9. Atribucijske teorije I. dio
10. Atribucijske teorije II. dio
11. Samopimanje I. dio
12. Samopoimanje II. dio
13. Samoopravdavanje I. dio
14. Samoopravdavanje II. dio
15. Kolokvij 2
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
3. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
4. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
5. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
6. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
7. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
10. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
11. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
12. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
13. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
14. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
15. Kolokvij 2
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
3. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
4. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
5. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
6. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
7. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
8. Kolokvij 1
9. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
10. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
11. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
12. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
13. Praktične aktivnosti vezane uz temu predavanja
14. Seminarsko izlaganje vezano uz temu predavanja
15. Kolokvij 2