Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Ranonovovjekovna povijest
Kratica predmeta 2POVP3-1 Šifra predmeta 201033
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 60
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Stipe Ledić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail stipe.ledic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Filip Hren
Akademski stupanj/naziv Magistar povijesti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail filip.hren@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Osposobiti studente za razumijevanje temeljnih historiografskih pojmova ranonovovjekovne hrvatske, europske i svjetske povijesti te političkih, društvenih, vjerskih, gospodarskih i kulturnih procesa i odnosa svojstvenih navedenom razdoblju.

Sadržaj predmeta: Temeljni historiografski pojmovi i faze ranog novog vijeka; Humanizam i renesansa: otkrivanje i utjecaj antičkih latinskih tekstova na razvoj nove političke misli u Europi; Velika geografska otkrića – susreti kultura; Povijest reformacije i katoličke obnove; Granice hrvatskog povijesnog prostora u ranom novom vijeku; Osmanska osvajanja i Habsburzi na ugarsko-hrvatskom prijestolju; Europske zemlje u 16. i 17. stoljeću: staleško društvo u procesu promjene, sukobi, oblici vlasti, gospodarske prilike; Hrvatske zemlje u 16. i 17. stoljeću: Banska Hrvatska, krajiški obrambeni sustav i prostor pod osmanskom vlašću, Mletačka Istra i Dalmacija te Dubrovačka Republika; Prva kolonijalna carstva, nastanak globalnog tržišta i utjecaj na socioekonomske strukture ranonovovjekovne Europe; Društvene strukture te vjerske i gospodarske prilike hrvatskoga ranononovovjekovlja; Sjeverna i istočna Europa, sukobi i međunarodni odnosi 18. stoljeća; Prosvjetiteljstvo: ideje, mediji, nove pravne norme, reforma uprave; Britanska dominacija i industrijalizacija ranonovovjekovne Europe; Kraj „staroga režima“ i doba revolucionarnih gibanja; Društveno-politički okvir hrvatskog povijesnog prostora u 18. stoljeću: prosvjećeni apsolutizam, reformni zahvati i kulturno-prosvjetne prilike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati temeljne historiografske pojmove i osvijestiti kronologiju povijesti ranoga novog vijeka; 2. Prepoznati temeljne političke, društvene, vjerske, gospodarske i kulturne procese, koji su obilježili hrvatsku, europsku i svjetsku povijest ranonovovjekovnog razdoblja; 3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa; 4. Razlikovati posebnosti proizašle iz različitog razvitka pojedinih ranonovovjekovnih država i civilizacija te njihove međuodnose kao i utjecaj na hrvatski povijesni prostor; 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore te znanstvenu i stručnu literaturu; 6. Kritički pristupiti tumačenjima ranonovovjekovne povijesti s obzirom na različite pristupe u literaturi; 7. Napisati jasan i strukturiran pisani rad; 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi; 9. Steći potrebne vještine i stručna znanja za nastavak studija i samostalan rad; 10. Pridržavati se etičkih načela u radu.
Literatura
Obvezna

S. Bertoša, Svjetska povijest modernoga doba (XVI.–XIX. stoljeće) s posebnim osvrtom na Apeninski poluotok, Zagreb 2004. (odabrana poglavlja); J. M. Roberts, Povijest Europe, Zagreb 2002. (odabrana poglavlja);  The Times history of the World: Povijest svijeta, novo izdanje (ur. G. Barraclough), Zagreb 2002. (odabrana poglavlja); Povijest svijeta: od početka do danas, 2. izdanje (prev. A. Škiljan … et. al.), Zagreb 1990. (odabrana poglavlja); Povijest Hrvata. Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata, druga knjiga (gl. ur. M. Valentić i L. Čoralić), Zagreb 2005. (odabrana poglavlja).

Dopunska

F. Braudel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća. Strukture svakidašnjice, Zagreb 1992.; Povijest, sv. 8 -12 (gl. ur. E. Cravetto, gl. ur. hrvatskog izdanja I. Goldstein), Zagreb 2008.; Early modern Europe: an Oxford history (ed. Euan K. Cameron), Oxford 2004.; Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3. Barok i prosvjetiteljstvo XVII. i XVIII. stoljeće (ur. Ivan Golub), Zagreb 2003.; U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću (ur. L. Čoralić), Zagreb 2013.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti: 70 % ocjene: seminarske obveze, 1. kolokvij, 2. kolokvij.

Završni ispit:  30% ocjene (pismeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

  1. a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

seminarske obveze – 20%

kolokvij – 25%

kolokvij – 25%

  1. b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

pismeni ispit – 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.4 0
Seminarsko izlaganje 1.12 20
Kolokvij-međuispit 1.4 25
Kolokvij-međuispit 1.4 25
Ukupno tijekom nastave 6.32 70
Završni ispit 1.68 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija 6. i 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet. Periodizacija, temeljni historiografski pojmovi, teme i ciljevi predmeta
2. Humanizam i renesansa: otkrivanje i utjecaj antičkih latinskih tekstova na razvoj političke misli u Europi
3. Velika geografska otkrića – susreti civilizacija; Razvoj znanosti
4. Europske zemlje u 16. stoljeću: reformacija, protureformacija i sukobi
5. Hrvatski povijesni prostor u 16. stoljeću: granice, osmanska osvajanja i Habsburzi na ugarsko-hrvatskom prijestolju
6. Kolokvij
7. Europske zemlje u 17. stoljeću: Tridesetogodišnji rat, apsolutizam i poprišta novih nadmetanja
8. Prva kolonijalna carstva: nastanak globalnoga tržišta, utjecaj na socioekonomske strukture ranonovovjekovne Europe
9. Hrvatske zemlje u 17. stoljeću: društveno-kulturni, vjerski i vojno-politički okvir hrvatskog ranonovovjekovlja
10. Europske zemlje u 18. stoljeću: nastanak protomodernih država, diplomatski odnosi i sukobi
11. Prosvjetiteljstvo: ideje, mediji, nove pravne norme, reforma uprave
12. Kraj „staroga režima“ i revolucionarna gibanja
13. Društveni, gospodarski i politički okvir hrvatskog povijesnog prostora u 18. stoljeću
14. Kolokvij
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar. Upute o načinu rada i predstavljanje seminarskih tema
2. Mletačka Republika i talijanske države u 16. stoljeću – politički ustroj, sukobi i kulturni utjecaji
3. Drugačije viđenje svijeta i otkrivanje pomorskih putova prema Indiji – znanstvenici i moreplovci
4. Baština Tridentskog koncila i iskazi protureformacije i katoličke obnove u društvu, umjetnosti i kulturi
5. Plemićke obitelji ranonovovjekovne Hrvatske
6. Kolokvij
7. Habsburzi u vanjskoj politici ranonovovjekovne Europe
8. Novi Svijet – njegovi osvajači i istraživači
9. Crkveni redovi u društvu, umjetnosti i kulturi na hrvatskom povijesnom prostoru
10. Političko-pravne teorije i razvoj protomoderne državne uprave
11. Institucija „vladara“ u prosvjećenom apsolutizmu
12. Društva britanskih američkih kolonija
13. Hrvatski krajevi i ljudi u putopisima i zapisima suvremenika u 18. stoljeću
14. Kolokvij
15. Zaključni seminar