Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA
Kratica predmeta PSD21 Šifra predmeta 101730
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marina Merkaš
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marina.merkas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Barbara Balaž
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail barbara.balaz@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje središnjih tema i pojmova u području psihologije obrazovanja. Razvijanje kompetencija i vještina za primjenu stečenih znanja u procesu obrazovanja drugih za uspješno učenje i poučavanje.

Sadržaj predmeta: Uvod u psihologiju odgoja i obrazovanja, predmet i metode ove grane psihologije. Pristupi učenju. Klasično i instrumentalno uvjetovanje i primjena u školi. Kognitivistički pristup i implikacije za poučavanje. Socijalno-kognitivni pristup učenju i implikacije za poučavanje. Uloga inteligencije u učenju i poučavanju učenika. Metode poučavanja. Utjecaj ličnosti (crte ličnosti, samopoimanje, samopoštovanje, samoefikasnost) na akademski uspjeh i implikacije za poučavanje. Karakteristika učenika s posebnim potrebama i prilagodbe u poučavanju. Motivacija učenika i mogućnosti utjecaja nastavnika na motivaciju. Učenički i nastavnički stres u školskom okruženju.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Analizirati razloge školskog neuspjeha; Primijeniti prikladne metode za reguliranje motivacije učenika; Opisati karakteristike učenika s posebnim obrazovnim potrebama; Izabrati prikladne metode za poučavanje ovisno o posebnim obrazovnim potrebama; Kreativno formulirati nove pristupe i metodičke postupke za postizanje optimalnih obrazovnih ishoda
Literatura
Obvezna
 • Slavin, R.E. (2014). Educational Psychology: Theory and Practice (11th ed). Pearson.
 • Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-Vern.
 • Woolfolk, A. (2016). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Eggen, P. I Kauchak, D. (2015). Educational psychology: Windows on clasrooms. USA: Pearson.
 • Rijavec, M. i Brdar, I. (1998). Što učiniti kada dijete dobije lošu ocjenu?. Zagreb: IEP d.o.o.
 • Rijavec, M. i Miljković, D. (2015). Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP – D2.
 • Rijavec, M. i Miljković, D. (2003). Vodič za preživljavanje u školi. Zagreb: IEP.
 • Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja: Možemo li naučiti učiti?. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Zarevski, P. (Ur.). (2000). Učitelji za učitelje – primjeri provedbe načela aktivne/efikasne škole. Zagreb: IEP. – UNICEF.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kumulativno ostvareno na dva kolokvija i seminarskom radu)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)

 

Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

 • 1. kolokvij – max. 25 bodova;
 • 2. kolokvij – max. 25 bodova;
 • seminarski rad – max 20 bodova;

2. Završni ispit – 30 % ocjene

 Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9 % bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9 % bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 6. i 12. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje; Uvod u psihologiju obrazovanja
2. Primjena teorijskih pristupa učenju u obrazovanju
3. Humanistički pristup poučavanju; Alternativni pristupi
4. Motivacija u obrazovanju; Samoregulirano učenje
5. Emocije u obrazovanju
6. Kolokvij 1
7. Odrednice uspjeha učenika u obrazovanju
8. Obilježja učenika s posebnim obrazovnim potrebama
9. Upravljanje razredom i školska disciplina
10. Obilježja uspješnog pristupa poučavanju i učenju
11. Procjenjivanje i mjerenje znanja
12. Kolokvij 2
13. Obilježja uspješnih nastavnika i škola
14. Primjena spoznaja iz pozitivne psihologije u obrazovanju
15. Završno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Seminar uz temu predavanja.
3. Seminar uz temu predavanja.
4. Seminar uz temu predavanja.
5. Seminar uz temu predavanja.
6. Kolokvij 1
7. Seminar uz temu predavanja.
8. Seminar uz temu predavanja.
9. Seminar uz temu predavanja.
10. Seminar uz temu predavanja.
11. Seminar uz temu predavanja.
12. Seminar uz temu predavanja.
13. Seminar uz temu predavanja.
14. Kolokvij 2
15. Završni seminar