Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Psihologija masovnog komuniciranja
Kratica predmeta KOMP5-4 Šifra predmeta 172520
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lucija Mihaljević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lucija.mihaljevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Žibrat
Akademski stupanj/naziv magistar psihologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ovaj predmet želi doprinijeti razumijevanju odnosa između psihologije i medija te na poseban način područja za koje se psihologija medija posebno zanima kao što su: utjecaj medija na socijalno ponašanje i razvoj pojedinca, uvjeravanje, reklame, parasocijalne interakcije, funkcije novih medija, odnos emocija i medija masovne komunikacije, načina na koje psiholozi proučavaju utjecaje medijskih sadržaja, reakcije publike na određene medijske pojave te odnose sadržaja raznih medija sa osobitostima pojedinaca i socijalnog konteksta.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove vezane uz psihologiju masovnog komuniciranja. Prepoznati ulogu i značaj najvažnijih teorijskih i istraživačkih koncepata u proučavanju masovnih medija. Prepoznati i analizirati psihološke učinke i utjecaje medija na pojedince i društvene grupe. Diskutirati o društvenim procesima koji su posljedica medijske komunikacije u suvremenom društvu. Diskutirati o pitanjima utjecaja medija na razvoj pojedinca. Analizirati i vrednovati produkte masmedijske kulture u suvremenom društvenom okruženju.
Literatura
Obvezna

Giles, D. (2003). Media psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

Döveling, – odabrana poglavlja

Von Scheve, C. – Konijn, E. A. (ur.) (2011). The Routledge Handbook of Emotions and Mass Media. London: Routledge – odabrana poglavlja

Kunczik, M. – Zipfel, A. (2007) Mediji i nasilje: aktualno stanje u znanosti. Medianali, Vol. 1, No. 1.; Sveučilište u Dubrovniku

Hromadžić, H. – Popović H., (2010) Aktivne medijske publike : razvoj koncepta i suvremeni trendovi njegovih manifestacija u Medijska istraživanja, god.16(1) (str. 97.-111.)

Čorkalo Biruški, D. – Davidović-Mušica, N. (2009). Kako ćemo vam prodati ovu knjigu? Persuazija, propaganda, marketing. U: D. Čorkalo Biruški (Ur.), Primijenjena psihologija: pitanja i odgovor (str. 375-401). Zagreb: Školska knjiga.

Pennington, D.C. (2004) Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap – odabrana poglavlja

Oatley, K. – Jenkins J.M. (2007.) Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap – odabrana poglavlja

Joinson, A. (ur.) (2007.) Oxford Handbook of Internet Psychology, OUP Oxford – odabrana poglavlja

Dopunska

Hadžiselimović, Dž. – Plavšić, M. – Pregrad, J. – Rusijan Ljuština, V. (ur.) (2009). Psihologija, mediji, etika. Iskustva i promišljanja za bolju suradnju. Pula: Društvo psihologa Istre – Associazione psicologi dell’Istria, «Naklada Slap»

Ciboci, L. – Kanižaj, I. – Labaš, D. (2011.) Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije. Zagreb: Matica hrvatska – odabrana poglavlja

Valković, J. (2010) Oblici i utjecaj televizijskog nasilja, Nova prisutnost – časopis za intelektualna i duhovna pitanja, Vol VIII., No. 1.

McLuhan, M. (2008) Razumijevanje medija – Mediji čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing

Kunczik, M. – Zipfel, A., (2006).Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert

Peruško, Z. (ur.) (2011). Uvod u medije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Dominick J. R. (2005). The Dynamics of Mass Communication, 8th ed. New York:

McGraw-Hill

McQuali, D. (2010). Mass Communication Theory, 5th ed. London: SAGE Publications Ltd., (posebno poglavlje 7: Media effects)

Lamza Posavec, V.  (2011). Kvantitativne metode istraživanja: anketa i analiza sadržaja (skripta). Zagreb: Hrvatski studiji, (poglavlje: Analiza sadržaja);

Leburić, A. (ur.), Diskurzivna analiza: kvalitativni pristup u istraživanju medija,

Split, Redak, 2011.;

Castells, M. (2000). Uspon umreženog društva. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura. Zagreb: Golden Marketing

Shields, R. (ur.) (2001). Kulture interneta. Virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Morley, D. (1992). Television, Audiences and Cultural Studies. London: Routledge

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih aktivnosti – ostvareno kumulativno.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – dva kolokvija (pismeno)
2) Završni ispit (usmeni);
Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave kroz zadane nastavne aktivnosti – kumulativno ostvareno putem pismenog rada i kolokvija.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) Portfolio – 20%
2) kolokvij – 50%
b) Završni ispit – 30% ocjene
usmeni ispit – 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarski rad 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.5 25
Kolokvij-međuispit 0.5 25
Ukupno tijekom nastave 2.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 1. kolokvij: 8. tjedan nastave;
2. kolokvij: 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Psihologija medija i psihologija u medijima
2. Teorijska pitanja u medijskim istraživanjima
3. Istraživačke metode psihologije medija
4. Problem nasilja u medijima vs. prosocijalni učinci medija
5. Psihološki učinci i utjecaji reklama
6. Razvojna pitanja: djeca i televizija; mediji i adolescencija
7. Reaktivni i refleksivni odgovor na medije masovne komunikacije
8. Kolokvij
9. Prezentiranje socijalnih grupa u medijima
10. Psihologija publike
11. Afektivni i emocionalni učinci medija masovne komunikacije
12. Emocije kao važan konstrukt u procesuiranju poruke medija
13. Psihologija novih medija: karakteristike novih medija te njihov utjecaj na iskustvo pojedinca i društva
14. Novi mediji – problem prisutnosti, identiteta i odnosa
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Psihologija medija i psihologija u medijima
2. Teorijska pitanja u medijskim istraživanjima
3. Istraživačke metode psihologije medija
4. Problem nasilja u medijima vs. prosocijalni učinci medija
5. Psihološki učinci i utjecaji reklama
6. Razvojna pitanja: djeca i televizija; mediji i adolescencija
7. Reaktivni i refleksivni odgovor na medije masovne komunikacije
8. Kolokvij
9. Prezentiranje socijalnih grupa u medijima
10. Psihologija publike
11. Afektivni i emocionalni učinci medija masovne komunikacije
12. Emocije kao važan konstrukt u procesuiranju poruke medija
13. Psihologija novih medija: karakteristike novih medija te njihov utjecaj na iskustvo pojedinca i društva
14. Emocije kao važan konstrukt u procesuiranju poruke medija
15. Kolokvij